Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

An analysis of contagious volatility in international stock exchanges

Uluslararası borsalarda bulaşıcı değişkenliğin analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147672 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

. In late 1994 when the Mexican financial crisis occurred, many emerging economies experienced negative returns. For instance, Latin American markets, Hong Kong, Singapore, Korea and Thailand all showed stock price declines of 15% to 30%. Similarly, the Asian Crisis of 1997, the Russian Crisis of 1998, and the Brazilian Crisis of 1999 have all brought about significant negative returns in many seemingly unrelated emerging markets. Based on these figures, it was found worthwhile to study the spread of financial crises among international stock exchanges, in a quest to reach clues on 'contagious volatility'. IVThis study aims to analyze the nature and spread of international financial crises. Remaining within its scope, the study on contagion of volatility studied 72 positive and negative events and reached the conclusion that markets move together in times of crisis, with outstanding increases in their correlations. This finding shows that the benefits of international diversification are reduced because of increasing correlations among markets during events. Another striking finding was that, though at a lesser extent, the same co-movement was observed with upturns in markets. It was also observed that volatility tends to be higher within periods of negative and positive events analyzed in the study. As country groups that move together in crisis periods were analyzed, it seemed that economic and trade linkages were an influencing factor in their behavior. In the light of these findings, the possible mechanisms of the spread of contagion and policies that could be implemented to withstand it were discussed. Keywords: Contagion, Volatility, Stock Exchanges, Crisis, Correlation.

Summary:

1994 sonlarında Meksika krizi ortaya çıktığında gelişmekte olan birçok ekonomide de negatif getirilerin ortaya çıktığı görüldü. Latin Amerika piyasalarında, Hong Kong, Singapur, Kore ve Tayland'da 15% - 30% arasında düşüşler gözlendi. Benzer şekilde 1997 Asya krizi, 1998 Rusya krizi, ve 1999 Brezilya krizi görünüşte kendilerine bağlantısı olmayan bir çok piyasada eksi getirilerin ortaya çıkmasını sağladı. Bu verilere dayanarak uluslararası borsalarda 'bulaşıcı değişkenlik' üzerine ipuçlarına ulaşmak üzere finansal krizlerin yayılımmı incelemek çekici bir araştırma alam olarak görüldü. vıBu çalışmanın amacı uluslararası finansal krizlerin doğasını ve yayılımını incelemektir. Kendi kapsamı içinde kalarak, çalışma 72 pozitif ve negatif olayı inceledi. Sonuçta kriz dönemlerinde piyasaların korelasyonlarında kayda değer artışlar görüldüğünü ve beraber hareket ettiklerini tespit etti. Bu bulgu uluslararası çeşitlendirmenin en ihtiyaç duyulan anda, yani piyasalardaki keskin düşüşlerde önemini kaybettiğini ve yatırımcıları tam olarak koruyamadığını gösterir. Göze çarpan önemli başka bir bulgu ise piyasalarda benzer bir ilişkinin artış dönemlerinde de izlenmesiydi. Ayrıca değişkenliğin çalışmada incelenen pozitif ve negatif olaylar için de daha yüksek olduğu gözlendi. İncelenen olaylarda beraber hareket etmeye meyilli ülke grupları incelendiğinde ekonomik ve ticari bağlantıların davranışlarında etkili bir faktör olduğu görüldü. Bu bulguların ışığında değişkenliğin yayılımmm olası mekanizmaları ve buna karşı uygulanabilecek önlemler tartışıldı. Anahtar Kelimeler: Bulaşıcılık, Değişkenlik, Borsalar, Kriz, Korelasyon. vıı