Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

An analysis of Dorothy Richordson's novels within the context of Henri Bergson's philosophy

Dorothy Richardson romanlarının Henri Bergson felsefesi bağlamında incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 214141 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

At the beginning of the twentieth century, the philosophy of the Frenchphilosopher, Henri Bergson, has been a matter of widespread discussions. The rise ofHenri Bergson’s philosophy and these discussions coincide, in terms of period, withthe European Modernism, which started at the end of the nineteenth century, gainingforce as it developed, and reached its peak during the first quarter of the twentiethcentury. During the same period, the English novelist Dorothy Richardson, whostarted writing at the beginning of the twentieth century, gained an important place inthe field of Modernist literature as a writer of the transition period. It has been arguedby different critics that in Richardson’s novels, which she wrote within a time spanof forty years, effects of Henri Bergson’s philosophy can be observed. In this thesis,whether or not the effects of Bergson’s philosophy can be observed in Richardson’snovels, and if such effects can be observed, in what way this is reflected in thewriter’s work are studied within the context of Bergson’s philosophy. For this, whatModernism, which is observed in the same period, and in the literary field of whichsome critics considered Richardson as the initiator in England, is and how it startedhas been analysed first. Afterwards, Henri Bergson’s philosophy has been studiedgenerally in Richardson’s novel series of thirteen novels, called Pilgrimage. Finally,in order to observe thoroughly the reflection of this philosophy in the novels, twonovels selected from this series, namely Revolving Lights and March Moonlight,have been studied in detail within the aforementioned context. At the end of thesestudies, it has been observed that while Richardson was affected by Bergson’sphilosophy in the earlier novels, in her last novel, she did not only write inaccordance with those ideas but also explicitly supported them.

Summary:

Yirminci yüzyõlõn başlarõnda Avrupa’da, Fransõz filozof Henri Bergson’unfelsefesi oldukça yoğun bir tartõşma konusu olmuştur. Henri Bergson’un felsefesininve bu tartõşmalarõn çõkõşõ, on dokuzuncu yüzyõlõn sonlarõnda başlayõp hõzõnõ arttõrarakdevam eden ve yirminci yüzyõlõn ilk çeyreğinde doruğa ulaşan Avrupa Modernizmiile aynõ döneme rastlamaktadõr. Yine bu dönemde, yirminci yüzyõl başlarõndanitibaren yazmaya başlayan İngiliz romancõ Dorothy Richardson bir geçiş dönemiyazarõ olarak modernist yazõn alanõnda önemli bir yer edinmiştir. Richardson’un kõrkyõl boyunca yazdõğõ romanlarõnda Henri Bergson felsefesinin etkilerinin görüldüğüçeşitli eleştirmenlerce iddia edilmiştir. Bu tez çalõşmasõnda, Dorothy Richardson’unromanlarõ Henri Bergson’un felsefesi bağlamõnda ele alõnarak, romanlardaBergson’un felsefesinin etkilerinin görülüp görülmediği, görülüyor ise bununromanlara ne şekilde yansõdõğõ incelenmiştir. Bunun için, öncelikle bu dönemdegözlemlenen ve yazõn alanõnda İngiltere’de Richardson’un öncülü olduğueleştirmenlerce iddia edilen Modernizm’in ne olduğu ve nasõl ortaya çõktõğõaraştõrõlmõş, daha sonra Bergson’un felsefesi Richardson’un Pilgrimage adlõ, toplamon üç romandan oluşan roman serisinde genel olarak incelenmiştir. Son olarak da, bufelsefenin romanlara yansõyõşõnõ detaylõ olarak görebilmek için bu seri içindenseçilen Revolving Lights ve March Moonlight adlõ romanlar aynõ bağlamda detaylõolarak incelenmiştir. Bu incelemelerin sonunda, Richardson’un ilk romanlarõndaBergson felsefesinden etkilendiği gözlemlenirken, son romanõnda sadece bu etkilerdoğrultusunda yazmayõp, bu felsefeyi açõkça ortaya koyup desteklediği görülmüştür.