Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

An analysis of efficacy beliefs, epistemological beliefs and attitudes towards science in preservice elementary science teachers and secondary science teachers

İlköğretim fen bilgisi ve orta öğretim fen branşlarındaki öğretmen adaylarının öz yeterlilik inançlarının,epistemoloji konusundaki inançlarının ve fene yönelik tutumlarının üzerine bir analiz

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201693 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the study was to analyze preservice science teachers at elementary science teaching and secondary science teaching with respect to their self-efficacy beliefs, epistemological beliefs, and attitudes towards science teaching. Preservice elementary science teachers and preservice secondary science teachers who enrolled in Middle East Technical University in Ankara were the sample of this study. Participants of this study were third grade of preservice elementary science teachers and preservice secondary science teachers. The instruments which are, efficacy beliefs, epistemological beliefs, and attitudes towards science, were utilized this study. The analysis indicated that moderately positive self efficacy beliefs, epistemological beliefs and attitudes towards science teaching were expressed by most of the preservice elementary and secondary science teachers regarding science teaching. Moreover, preservice elementary and secondary science teachers believe that effective teaching can influence their teaching abilities and students' learning. Furthermore, many preservice elementary and secondary science teachers express a positive attitude toward science teaching. The analysis indicated that there is a relationship between self efficacy beliefs and attitudes towards science teaching in preservice secondary science teachers, and there is another relationship between epistemological beliefs and attitudes towards science teaching in preservice elementary science teachers. Keywords: Preservice Teacher, Self Efficacy, Self Attitude, Epistemology, Elementary preservice science teacher, Secondary preservice science teacher And Scientific Epistemological View (SEV)

Summary:

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim fen bilgisi ve orta öğrenim fen kolu öğretmen adaylarının öz yeterlilik inançlarının, epistemoloji konusundaki inançlarının ve fen bilimlerine yönelik tutumları üzerine bir analiz yapmaktır. Bu çalışmaya katılan ilköğretim fen bilgisi ve orta öğrenim fen kolu öğretmen adayları Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden seçilmiştir. Bu çalışma Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki üçüncü sınıf ilköğretim fen bilgisi ve orta öğrenim fen kol öğretmen adayları ile icra edildi. Çalışmada kullanılan araçlar; bunlar öz yeterlilik inançları, epistemoloji konusundaki inançları ve bilime karşı olan tutumu belirleyen anketleridir. Bu anketler önceden kullanılmıştır ve geçerlidir. Üç anketin de oluşturulmasında önceki çalışmalardan faydalanılmıştır. Verilerin analizleri ANOVA ve basit ikili ilişki analizi kullanılarak yapılmıştır. Analizler göstermiştir ki, ilköğretim ve orta öğretim fen bilgisi öğretmen adayları orta dereceli öz yeterlilik, epistemoloji inancı üzerinde pozitif görüşler görülmüştür. İlköğretim ve orta öğretim fen bilgisi öğretmen adayları etkili eğitimin kendi eğitim yeteneklerini ve öğrencilerin öğrenmelerini etkilediğine inanıyorlar. Ayrıca, öğretmen adaylarında fen eğitimine karşı da pozitif bir yönelim görülmüştür. Ayrıca analizler göstermiştir ki, orta öğrenim fen bilgisi öğretmenleri arasında öz yeterlilik ile bilime karşı yönelim açısından bir ilişki vardır. Diğer bir ilişki ise epistemoloji inancı ve bilime karşı yönelim arasında ilköğretim fen bilgisi öğretmenleri arasında görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı, Öz Yeterlilik İnancı, Öz Tutum, Epistemoloji, İlköğretim Fen Öğretmen Adayı, Orta Öğrenim Fen Branş Öğretmen Adayı ve Bilimsel Epistemolojik Görüş.