Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngilizce Eğitimi Bilim Dalı

An analysis of elt coursebooks in terms of 21st century skills: Communication, collaboration, critical thinking, creativity

İngilizce dil öğretimi ders kitaplarının 21. yüzyıl becerileri açısından analizi: İletişim, iş birliği, eleştirel düşünme, yaratıcılık

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 573192 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

With the advances in technology in the 21st century, the skills required to be successful in life have considerably changed. English, as a school subject, has played a leading role in implementing many of the educational changes and new approaches in the classroom since it is a global language. Coursebooks, being an important component of the teaching and learning process, have considerable impact on incorporating new approaches into their syllabi. Therefore, the current study aims to investigate the 4Cs of 21st Century Skills – communication, collaboration, critical thinking, creativity, in English language teaching coursebooks. With this purpose in mind, a qualitative approach – content analysis design – was employed. The data was collected through internal and external evaluation checklists, which were developed based on related literature and field experts' opinions. The scope of the study was four primary coursebook series designed by international publishing companies, namely Power Up, Oxford Discover, Give Me Five and Big English Plus. The results were reported through descriptive statistics, frequency, mean and percentage. According to the results of the study, it has been revealed that each coursebook series includes the 21st century skills to some extent mostly in project, speaking and writing tasks.

Summary:

21. yüzyılda teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte, hayatta başarılı olabilmek için sahip olunması gereken beceriler de önemli ölçüde değişmiştir. Bir dünya dili olması sebebiyle, İngilizce, eğitim alanındaki değişikliklerin pek çoğunu ve yeni yaklaşımları, bir ders olarak sınıf içerisinde uygulama konusunda öncü bir role sahiptir. Öğrenme ve öğretme sürecinin önemli bir parçası olan ders kitaplarının ise yeni yaklaşımların müfredata dahil edilmesi konusunda etkisi büyüktür. Bu sebeplerle, bu çalışma İngilizce dil öğretiminde kullanılan ders kitaplarında 21. yüzyıl becerileri olan iletişim, iş birliği, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi deseni uygulanmıştır. Veriler, uzman görüşü ve ilgili alan yazın baz alınarak geliştirilen dış değerlendirme ve iç değerlendirme kontrol listeleri aracılığıyla toplanmıştır. Bu çalışmada, uluslararası yayınevleri tarafından geliştirilmiş olan dört ilkokul ders kitabı serisi - Power Up, Oxford Discover, Give Me Five and Big English Plus – analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar betimsel istatistik, frekans, ortalama ve yüzdelik olarak raporlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, her bir ders kitabı serisinin 21. yüzyıl becerilerini belli ölçülerde dahil ettiği ve bu becerilerin çoğunlukla proje, konuşma ve yazma çalışmalarında bulunduğu ortaya çıkmıştır.