Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

An analysis of english language testing and evaluation course in English language teacher education programs in Turkey: developing language assessment literacy of pre-service EFL teachers

Türkiye'deki İngilizce öğretmenliği programlarındaki İngilizce öğretiminde ölçme ve değerlendirme dersi üzerine bir araştırma: İngilizce öğretmen adaylarının dil öğretiminde ölçme Değerlendirme okuryazarlığını geliştirme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 535510 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to draw a detailed portrait of the status quo of English Language Testing and Evaluation Course (ELTEC) in the English Language (EL) Teacher Education Programs in Turkey focusing on the construct of language assessment literacy (LAL) for prospective EFL teachers. To this end, it examines how ELTEC instructors plan, teach, and assess in the ELTEC, the problems encountered; suggestions and solutions to these problems for effective LAL development as well as pre-service EFL teachers' evaluation of their LAL training in the ELTEC. Designed as a convergent parallel mixed-methods research, the data came from 36 ELTEC syllabi, semi-structured interviews with 21 ELTEC instructors, and a LAL training questionnaire administered to 846 pre-service EFL teachers. The quantitative data were analyzed using SPSS while the qualitative data were analyzed following a multiple-phased systematic content analysis. The findings show that one single language testing and assessment (LTA) course is not sufficient to cover the required theoretical and practical knowledge and skills to effectively develop LAL. In general ELTEC in Turkey reflects the features of summative assessment rather than formative assessment heavily emphasizing traditional testing tools. The findings also reveal that major learning objectives of the ELTEC are related to contents of test and testing types, assessing language skills and language areas, and principles of a good test with more focus on theoretical aspect of language testing and assessment and less emphasis on its practical aspect especially due to time limitation. Moreover, the pre-service EFL teachers evaluate their LAL training in the ELTEC sufficient in general, however, exhibiting less satisfaction in terms of alternative assessment tools, formative assessment, and assessing productive skills.

Summary:

Bu çalışma, Türkiye'deki İngiliz Dili Öğretimi Programlarında, İngilizce öğretmen adaylarının Yabancı Dil Öğretiminde Değerlendirme Okuryazarlığını geliştirmek ve arttırmak için okutulan İngilizce Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme dersinin mevcut durumunu detaylı bir şekilde araştırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, bu çalışmada öğretim elemanlarının İngilizce öğretiminde ölçme ve değerlendirme dersini planlama, öğretim ve öğrenci değerlendirmelerini nasıl gerçekleştirdikleri, dersin planlama ve öğretiminde karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri, İngilizce öğretmen adaylarının, İngilizce Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme dersinde aldıkları eğitimi nasıl değerlendirdikleri incelenmektedir. Araştırmanın verilerini öğretim elemanları tarafından hazırlanan 36 ders izlencesi, İngilizce Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme dersini veren 21 öğretim elemanıyla yapılan yarı yapılandırılmış görüşme ve de İngilizce Öğretmenliği programında okuyan 846 İngilizce öğretmeni adayına uygulanan anket oluşturmaktadır. Nicel veriler SPSS İstatistik Programı ile betimsel veri analizi yapılarak incelenmiş olup, nitel veriler ise içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular, İngiliz Dili Öğretimi Programlarında İngilizce Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirmeye yönelik tek bir dersin, gerekli teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerin öğretimi için yetersiz olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, Türkiye'de İngilizce Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme dersinin sonuç değerlendirme özelliklerini yansıttığı ve de yoğun olarak geleneksel ölçme araçlarına odaklanıldığı görülmüştür. İngilizce Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme dersinin öne çıkan temel öğrenme kazanımlarının ve konularının test ve test türleri, dil becerilerinin ölçme ve değerlendirilmesi, iyi bir sınavın özellikleri olduğu ve de daha çok teorik odaklı eğitim verilerek uygulamada yetersizlikler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İngilizce öğretmen adayları genel olarak Yabancı Dil Öğretiminde Değerlendirme Okuryazarlık eğitimlerini yeterli bulurken, özellikle alternatif ölçme ve değerlendirme araçları, biçimlendirici değerlendirme ve de yazma ve konuşma dil becerilerinin değerlendirilmesi gibi konularda yetersiz buldukları saptanmıştır.