Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An analysis of geometry problems in 6th, 7th, 8th grades Turkish mathematics textbooks

Türk 6, 7, 8. sınıf matematik ders kitaplarındaki geometri problemlerinin analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180965 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTAN ANALYSIS OF GEOMETRY PROBLEMS IN 6 - 8 GRADESTURKISH MATHEMATICS TEXTBOOKSDELİL, HüseyinM.S., Department of Secondary Science and Mathematics EducationSupervisor: Assoc. Prof. Dr. Behiye UBUZApril 2006, 115 pagesThe purpose of this study was to analyze geometry problems in awidely used sixth-, seventh-, and eighth-grade Turkish elementarymathematics textbooks series based on the cognitive assessment frameworksof the most recent TIMSS, the Trends in International Mathematics andScience Study 2003. To compare geometry problems in the textbooks andTIMSS 1999, in which Turkish students poorly performed, the cognitivebehaviors that the problems required were determined and categorized. Afterthe analysis, it was found that the two most frequent behaviors that theproblems require are computing and applying with a total percentage of 72, incase of the textbooks. In TIMSS 1999 geometry problems case, however,applying and analyzing are the most frequent cognitive behaviors with a totalpercentage of 47. It was also found that a great majority of 22 behaviors of theframework were either not represented or underrepresented by the textbooksgeometry problems. When we consider the four major categories ofbehaviors, 86 percent of the textbooks geometry problems required behaviorsbelong to two cognitive domains: Knowing Facts and Procedures or SolvingRoutine Problems. TIMSS 1999 geometry problems, however, mostly belongto Solving Routine Problems or Reasoning with a percentage of 65. In boththe textbooks and TIMSS 1999 cases, a relatively small part of the problemsrequired behaviors belong to Using Concepts. The results are discussed inthe light of Turkey?s performance in TIMSS 1999 and some suggestionsrelated to the textbook problems were given.Keywords: Behavior, Cognitive Domain, Problem, Textbook, Geometry, TheTrends in International Mathematics and Science Study

Summary:

ÖZTÜRK 6-8. SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARINDAKİGEOMETRİ PROBLEMLERİNİN ANALİZİDELİL, HüseyinYüksek Lisans, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi BölümüTez Yöneticisi: Doç. Dr. Behiye UBUZNisan 2006, 115 sayfaBu çalışmanın amacı, Türkiye'de en çok kullanılan 6., 7., ve 8. sınıfmatematik ders kitaplarındaki geometri problemlerini son yapılan UluslararasıMatematik ve Fen Bilgisi Çalışmasındaki Eğilimler 2003'ün değerlendirmeçatısındaki zihinsel davranışlar temelinde incelemektir. Türk öğrencilerininbaşarısız sonuçlar aldığı Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen BilgisiÇalışmasının Tekrarı (TIMSS 1999)'ndaki problemler ile ders kitabındakiproblemleri karşılaştırmak amacıyla, bu problemlerin gerektirdiği zihinseldavranışlar belirlenmiş ve sınıflandırılmıştır. İnceleme sonucunda, derskitaplarındaki problemlerin gerektirdiği davranışlar içinde en sık karşılaşılan ikidavranışın, toplam yüzde 72'lik oranla hesaplamak ve uygulamak olduğu,buna karşılık TIMSS 1999 geometri problemlerinde en sık karşılaşılan ikidavranışın toplam yüzde 47'lik oranla uygulamak ve çözümlemek olduğugörülmüştür. Bu incelemede ayrıca, ders kitaplarındaki problemlerin,değerlendirme çatısındaki 22 davranışın büyük çoğunluğunu ya hiç temsiletmediği ya da çok az temsil ettiği görülmüştür. Davranışların ait olduğu dörttemel beceriyi dikkate aldığımızda, Türkiye'deki ders kitaplarındaki geometriproblemlerinin gerektirdiği davranışların % 86'lık bir oranla ya MatematikselGerçek ve İşlemleri Bilme ya da Alışıldık Problemleri Çözme becerilerine aitolduğu, buna karşılık TIMSS 1999 geometri problemlerin gerektirdiğidavranışların % 65'nin ya Alışıldık Problemleri Çözme ya da Muhakeme Etmebecerilerine ait olduğu ortaya çıkmıştır. Her iki durumda da KavramlarıKullanma becerisine ait davranışları gerektiren problemlerinin oranınıngöreceli olarak düşük olduğu gözlenmiştir. Sonuçlar, Türkiye'nin TIMSS1999'daki başarı durumu açısından değerlendirilmiş ve ders kitaplarındakiproblemler ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler: Davranış, Beceri, Problem, Ders Kitabı, Geometri,Uluslararası Matematik ve Fen Bilgisi Çalışmasındaki Eğilimler