Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An analysis of high school students learning difficulties in biology

Lise öğrencilerinin biyoloji dersinde zorlandıkları konuların analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153217 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ANALYSIS OF HIGH SCHOOL STUDENTS LEARNING DIFFICULTIES IN BIOLOGY Kablan, Hülya M.S., Department of Secondary School Science and Mathematics Education Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ceren Tekkaya September 2004, 116 pages This study was performed to determine what content in biology was perceived as difficult and important to learn and to investigate whether there is a relationship between reasoning ability, gender, perceived difficulty and importance. A total of 397 Grade 11 students and sixteen biology teachers participated in the study. Students and teachers' perceptions of difficult and important to learn concepts were determined through a questionnaire. Moreover, semi-structured interviews were conducted with students and teachers to determine the intrinsic difficulties and sources of difficulties. Descriptive statistics was used to determine frequencies of difficult, moderate and easy biology concepts as perceived by students and teachers. Biotechnology and genetic engineering, hormones, photosynthesis, genes, Mendelian genetics and respiration were found to be difficult concepts for students to learn. On the other hand, the students identified producers, consumers, and decomposers, active transport, diffusion and osmosis as easy topics. In addition, cell, enzyme, cell division, respiratory system in vertebrates, protein synthesis, and IVreproduction in animals are selected as important topics in the curriculum to be learned. On the contrary, body systems in invertebrates and animal tissues are found to be less important topics to be learned. Students' reasoning ability was assessed by using Group test of Logical Thinking (GALT). While a statistically significant negative correlation was found between reasoning ability and percieved difficulty (r= -.115, p<. 05), no statisticaly significant relationship between gender and perceived difficulty was found. Key words: Learning difficulties, Biology concepts, Reasoning ability, Gender

Summary:

oz LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSİNDE ZORLANDIKLARI KONULARIN ANALİZİ Kablan, Hülya Yüksek Lisans, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Ceren Tekkaya Eylül 2004, 116 sayfa Bu çalışma lise son sınıf öğrencilerinin biyoloji dersinde anlamada zorlandıkları ve önemli olarak gördükleri konuları saptamayı ve biyoloji konularını anlama zorluklan ile mantıksal düşünme yeteneği ve cinsiyet arasında bir ilişkinin olup olmadığını test etmektedir. Toplam 397 lise son sınıf öğrencisi ve 16 lise biyoloji öğretmeni bu çalışmada yer almıştır. Bu amaçla çalışmada öğretmen ve öğrencilere bir anket uygulanmışve görüşmeler yapılmıştır. Konuları zor, kolay ve orta derecede olarak sınıflandırmak için betimleyici istatistik kullanılmıştır. Biyoteknoloji ve genetic mühendisliği, hormonlar, fotosentez, gen, Mendel genetiği ve solunum öğrencilerin anlamakta zorlandığı konular olarak saptanmıştır. Buna rağmen, üretici, tüketici ve ayrıştırıcılar, aktif taşıma, difüzyon ve osmoz anlaması kolay olan konular olarak sınıflandırılmıştır. Sonuçlarda öğrencilerin hücre, enzim, hücre bölünmesi (mitoz ve mayoz), omurgalılarda solunum sistemi, protein sentezi, hayvanlarda üreme sistemi öğrencilerin önemli olarak gördüğü konular olarak bulunmuştur. Bunun yanında, vıöğrenciler omurgasızlarda vücut sistemlerini biyoloji dersi için daha az önemli konular olarak belirlemiştir. Ayrıca Öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneğini ölçmek için GALT testi uygulanmıştır. Mantıksal düşünme yeteneği ile öğrenme zorluğu arasında negatif bir korrelasyon (r= -.115, p<. 05) bulunmasına rağmen, öğrenme zorluğu ile cinsiyet arasında bir ilişki saptanmamıştır. Anahtar Kelimeler: Öğrenme güçlüğü, Biyoloji konuları, Mantıksal düşünme yeteneği, Cinsiyet vıı