Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An Analysis of management styles in small firms through their interaction with the organizational culture

Küçük şirketlerde yöneticilik tarzlarının örgüt kültürüyle etkileşimi üzerine bir analiz

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105053 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ANALYSIS OF MANAGEMENT STYLES IN SMALL FIRMS THROUGH THEIR INTERACTION WITH THE ORGANIZATIONAL CULTURE Kuyucu, Lâle MBA, Department of Business Administration Supervisor: Assist Prof. Dr. Robert J. Schemel, Jr. July 2001, 174 Pages This study investigates managerial styles that are specific to two small firms. The study focuses on managers as entrepreneurs and leaders in their own companies. It acknowledges the effects of management attitudes as a primary source that shapes organizational culture. The research sheds light on the perspective of organizational members through depicting how their leaders guide them. Findings from the two cases support that managerial personality and style have a major influence on the organizational culture. This influence is in fact mutual. Therefore, we can talk about an interaction between the style and personality of the manager and the organizational culture. Keywords: Small businesses, Managers, Leaders, Entrepreneurs, Organizational Culture.

Summary:

oz KÜÇÜK ŞİRKETLERDE YÖNETİCİLİK TARZLARININ ÖRGÜT KÜLTÜRÜYLE ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Kuyucu, Lâle Yüksek Lisans, İşletme Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Robert J. Schemel, Jr. Temmuz 2001, 174 sayfa Bu çalışma, iki küçük şirkette gözlenen yöneticilik tarzlarını araştırmaktadır. Çalışma, yöneticilere kendi şirketlerinde lider ve girişimci olarak odaklanmaktadır. Bu çalışma, yöneticilik tutumlarına örgüt kültürünü şekillendiren birincil kaynaklardan biri olarak yaklaşmaktadır. Araştırma, örgütteki bireylerin bakış açılarına liderlerin onları yönlendiriş biçimlerini çözümleyerek ışık tutmaktadır. İki örnek vakadan elde edilen bulgular, yöneticilik tarzının ve yönetici kişiliğinin örgüt kültürü üzerinde belirgin etkisi olduğunu desteklemektedir. Bu etki aslında karşılıklıdır. Dolayısıyla, yöneticinin kişiliği ve tarzıyla örgüt kültürü arasında karşılıklı etkileşimden söz edebilmekteyiz. Anahtar Sözcükler: Küçük Şirketler, Yöneticiler, Liderler, Girişimciler, Örgüt Kültürü.