Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı

An analysis of prospective middle school mathematics teachers' argumentation structures in technology and paper-pencil environments

Ortaokul matematik öğretmen adaylarının argümantasyon yapılarının teknoloji ve kağıt-kalem ortamlarında incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481572 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the current study was to investigate the nature of argumentation structures of prospective middle school mathematics teachers while solving geometry tasks within the GeoGebra and Paper-Pencil groups. The study employed qualitative case study design and the data of which were collected from 16 prospective middle school mathematics teachers during the fall semester of the 2013-2014 academic year. Data were based on the video recordings of the implementations, the focus group interviews and documents. The findings revealed five types of global argumentation structures, two of which emerged from the present study: Line-structure and Independent-Arguments structure. In addition, the participants employed 9 types of local arguments while three of them were most frequently preferred. Finally, the local argumentations were examined by focusing on the justifications of the participants. This analysis revealed the characteristics of the local argumentations that prospective middle school mathematics teachers use while solving geometry tasks in GeoGebra and Paper-Pencil groups.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, GeoGebra ve Kağıt-Kalem gruplarında geometri soruları çözen ortaokul matematik öğretmen adaylarının argümantasyon yapılarının doğasını incelemektir. Bu çalışmada nitel durum çalışması deseni kullanılmış ve veriler 2013-2014 akademik yılının sonbahar döneminde 16 ortaokul matematik öğretmen adayından toplanmıştır. Veri kaynaklarını uygulamaların video kayıtları, odak grup görüşmeleri ve belgeler oluşturmaktadır. Bulgularda beş çeşit global argümantasyon yapısı ortaya çıkmıştır. Bunların ikisi Çizgi/Hat yapı ve Bağımsız-Argümanlar yapısı bu çalışmada ortaya çıkmıştır. Ayrıca katılımcılar 9 çeşit lokal argüman yapılarından üçünü çok sık kullanmayı tercih etmişlerdir. Son olarak, katılımcıların gerekçelendirmelerine odaklanarak lokal argümantasyonları incelenmiştir. Bu analiz, ortaokul matematik öğretmen adaylarının GeoGebra ve Kağıt-Kalem gruplarında geometri soruları çözerken kullandıkları lokal argümantasyonların niteliğini ortaya çıkarmıştır.