Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

An analysis of role theory: Change and continuity in China's role conceptions

Rol teori analizi: Çin rol kavramlarında değişim ve devamlılık

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481611 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Objective. This thesis illuminates a changing pattern of identity and discourse in Chinese Foreign Policy in the last three decades by employing role theory and it's very core concept which is assumed to be the ultimate source of motivation: National Role Conceptions. As an inductive typology, National Role Conceptions are defined as policymaker's own definitions of general kinds of decisions, commitments or rules suitable to their state. Method. Latent content analysis was conducted to four Chinese leaders, Xi Jinping, Hu Jintao, Jiang Zemin and Deng Xiaoping. it was done by counting the recurring words which reflect the ideology or the role in one of those national role conceptions. Main Argument. A change towards self-contained, ideologically Communist to more assertive, active identity in China is observable where China seeks more regional power while getting away from its 'development first' policy. Contribution to the literature. The primary aim of this thesis is to contribute to the existing knowledge and literature of role theory by analyzing the pre-existing "national role conceptions" of China and perhaps to find a regular pattern to explain the transformation in a rigorous framework. This will enable one to understand the presence of a change or continuity in Chinese decision-making processes of Chinese leaders and if there is a change, how can we interpret it?

Summary:

Amaç Bu çalışma, devletlerin dış politikalarının yönetici elitlerin dış politika rol tassavvurları tarafından şekillendiği varsayımına dayalı olan rol kuramını kullanarak, 1982'den günümüze kadar süren Çin'in çeyrek asırlık dış politika davranışındaki ulusal rol kavramlarındaki değişimini gözler önüne sermektedir. Tümevarımsal tiplendirmeden gelen rol kuramı, yönetici elitlerin devletlerine uygun gördükleri en genel anlamda kararları, kuralları ve sorumluluklarını tanımlamalarıdır. Yöntem Rol kuramı ve içerik analizi uygulayarak, Xi Jinping, Hu Jintao, Jiang Zemin ve Deng Xiaoping'in dış politika rollerinin analizi yapılmıştır. İçerik analizi liderlerin konuşmaları içerisinde geçen, liderlerin ideolojilerini veya o ulusal rol kavramlarından birini yansıttığı düşünülen kelimeleri sayarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular Daha içe kapanık ve ideolojik olarak Komünist değerlere yoğun bir şekilde bağlı bir Çin rolünden ziyade kendine daha çok güvenen, daha iddialı ve aktif olan bir Çin rolü tespit edilmiştir. Yazın'a Katkıları Bu tezin asıl amacı mevcut rol kuramı yazınına Çin'in rollerini inceleyerek katkıda bulunmak ve bu roller arasında devamlılık mı yoksa değişim mi olduğunu anlayarak, roller arasında belirli bir düzen olup olmadığını saptayabilmektir. Bu vesileyle bu roller arasındaki değişimin nasıl yorumlanabileceğini de aytrıntılı şekilde anlatabilmektir.