Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Analysis of sexual discrimination in designed areas of modern planning

Modern planlamanın tasarladığı mekanlarda cinsiyet ayrımcılığı üzerine bir analiz

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116054 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ANALYSIS OF SEXUAL DISCRIMINATION IN DESIGNED AREAS OF MODERN PLANNING Öztürk Tüzün, Mesure M.CP., in Urban Design, Department of City and Regional Planning Supervisor: Inst. Erhan Acar September 2001, 203 pages This study examines working woman and space relations focusing on the Modern Planning period between the beginning of the 20th century till 1950's. The seclusion of woman from the society is described both theoretically and spatially. The history of sexual discrimination in the city and at home is noted. This analysis sites the close relation of the domestication of woman in terms of housework and childcare with the discrimination of woman in the non-domestic sphere. This study identifies the dilemma in how the house created by woman as a means for production became a dwelling for protection. It also searches the relation between the division of labor based on gender and the participation of woman in public and private spaces. It is emphasized that even though there is ma rapid increase in the participation of woman in the workforce, woman remains on a secondary position in the spatial arrangement. It is noted that the changing needs of woman, in accordance with her new responsibilities as a wage earning workforce out of the house, are ignored. Although modern planning aims to create healthier, livable, inhabitable environments for people, woman was only considered in conjunction with her housework labor and motherhood duties. It is set forth that the problems which woman encounter in a city are because of dichotomies such as: public/private; urban/suburban; reproduction/production; work/home. This study concludes that unless more flexible, time and space dependent plans and programs are prepared instead of the comprehensive, authoritarian, dichotomized planning understanding, woman will continue to suffer difficulties in the city. Keywords: Power, Difference, Patriarchy, Domestication, Sexual Discrimination, Public/Private dichotomy IV

Summary:

ÖZMODERN PLANLAMANIN TASARLADIĞI MEKANLARDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI ÜZERİNE BİR ANALİZ Öztürk Tüzün, Mesure Yüksek Lisans, Şehir Planlama Ana Bilim Dalı'nda Kentsel Tasarım Programı Tez Yöneticisi: Öğr. Gör. Erhan Acar Eylül 2001, 203 sayfa Bu çalışmada, çalışan kadın ve mekan arasındaki ilişki, 20. yüzyılın başından 1950'lere kadarki Modern Planlama süreci içinde incelendi. Kadının dışlanmışlığı teorik ve mekansal olarak tanımlandı. Kente ve eve dair mekanlarda cinsiyet ayrımının tarihi gözden geçirildi. Kadının ev işleri ve çocuk bakımı yoluyla evcilleştirilmesi ile kentin kamusal mekanlarından dışlanmışlığı arasındaki ilişki ortaya kondu. Kadının evi üretim amacıyla yaratmış bir birey olarak, korunmak için kullanır hale gelişi açıklanırken, kadının genel ve özel mekanlara katılımıyla, cinsiyete dayalı işbölümü arasındaki ilişki araştırıldı. Kadının işgücüne katılımının hızla artmasına rağmen, mekansal düzenlemelerde ikinci planda kalmaya devam edişi vurgulandı. Kadının ev dışında para kazanan işgücü olarak, yeni sorumluklarının gerektirdiği ihtiyaçlarının gözardı edildiği ortaya kondu. İyi vesağlıklı kentlerin ve herkes için yaşanabilir mekan lan n savunucusu Modern Planlama anlayışında, kadın sadece ev işleri yapan ve çocuğa bakan, ev kadını kimliğiyle vardı. Kadının kentte karşılaştığı mekansal problemlerin nedeninin kamusal/özel; kent/banliyö; iş/ev gibi ikiliklerden doğduğu ortaya kondu. Bütüncül, otorite savunucususu, ikilikçi bir planlama anlayışı yerine, daha esnek, zaman-mekan bağımlı plan ve programlar hazırlanmadıkça, kadının kentte zorluklarla karşılaşmaya devam edeceği sonucuna varıldı. Anahtar Sözcükler Güç, Farklılık, Ataerkil, Evcilleştirme, Cinsiyet Ayırımcılığı, Kamusal/Özel ikiliği vı