Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

An analysis of social assistance programmes during the Neoliberal era: Bolsa Familia programme in Brazil as a case study

Neoliberal dönemde sosyal yardım programlarının bir örneği: Brezilya'daki Bolsa Familia programı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321146 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Brazil was confronted with high inflation while implementing neoliberal economic policies which were imposed as a panacea to the debt crisis during the process of transition to democracy since 1985. In this context, implementation of structural adjustment and stabilization programs further deteriorated its already unequal distribution of income and exposed the poor to devastating effects of the intermittent crises which were in turn the result of macro-economic policies pursued. Conditional cash transfers which were started to be made in 1995 to extremely poor people against the effects of crises by a few local governments were subsequently expanded in terms of its scope and geography. From 2004 onwards, it was begun to be implemented in the whole country under the title of Bolsa Familia, by President Lula, PT (Labor Party) leader who came to power after the 2002 elections. The program had two objectives: 1. Immediate relief of poverty through the transfer of income, 2. To get people out of poverty and to prevent intergenerational transmission of poverty through conditionalities based on education and health services. Positive impacts were observed in relation to the achievement of the first goal; but the outcomes of the studies on the second goal are not promising. So, the aim of this thesis is to investigate whether the second goal is realizable by examining these studies and their outcomes with reference to the causes of poverty; and to determine the relationship between our results and structural limitations of the program.

Summary:

1985 yılından itibaren neoliberal ekonomik reçeteleri demokrasiye geçiş süreciyle birlikte uygulayan Brezilya, 1980'lerin ortaları ile 1990'ların ortaları arasında yüksek enflasyon ve borç krizleriyle karşı karşıya geldi.Bu kapsamda uygulanan yapısal uyum ve istikrar programları ülkede eşitsiz olan gelir dağılımını daha da bozdu ve yoksulları, uygulanan makroekonomik politikalar sebebiyle sıkça gerçekleşen krizlerin yıkıcı etkilerine maruz bıraktı. Başlangıçta birkaç yerel hükümet tarafından, 1995 yılında, bu krizlerin etkilerine karşı, aşırı yoksul insanlara ödenmeye başlananşartlı nakit transferleri, zaman içerisinde hem coğrafi hem de kapsam bakımından genişledi ve 2004 yılında, 2002 seçimlerinde iktidara gelen İşçi Partisi lideri Lula tarafından Bolsa Familia adı altında tüm ülkede uygulanmaya başladı. Buna göre, programın iki hedefi vardı: 1. Verilen yardımlar aracılığıyla yoksulluğu acil olarak azaltmak; 2. Eğitim ve sağlık alanında getirilen koşullar yoluyla insanların yoksulluktan kurtulmalarını sağlamak ve yoksulluğun nesiller arası aktarımını engellemek. Birinci hedefin gerçekleştirilmesine dair olumlu gelişmeler gözlendi; ancak ikinci hedefin gerçekleşmesine yönelik yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlar, çeşitlilik göstermekle birlikte umut verici değil. Dolayısıyla, bu tezin amacı, söz konusu çalışmaları ve sonuçları inceleyerek ikinci hedefin gerçekleştirilebilir olup olmadığını yoksulluğun nedenlerine referansla araştırmak ve bunun programın yapısal sınırlarıyla ilişkisini belirlemektir.