Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı

An analysis of social media use regarding foodways by university students: The case of sakarya university

Üniversite öğrencilerinin yeme içme deneyimlerine ilişkin sosyal medya kullanımı: Sakarya Üniversi̇tesi örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481555 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The notion of food has been related with certain social and cultural values throughout history. In today's society, with the rise of new media technologies cultural structure have been digitized. Food culture in this main, is also endowed with digital codes. In particular, social media has been integrated into foodways. This study attempts to examine the gratifications that individuals obtain from social media use on foodways. In the first part of study the relationship between food culture and digital culture is examined. Secondly, theoretical framework and research method of the study are explained. In order to achieve the particular aim of study, Uses and Gratifications Theory is adopted as conceptual framework. Conventional gratification categories are redefined in new media terms. After that, the relation between redefined categories and foodways is uncovered. Due to its peculiar context, this study follows a quantitative research method. By conducting pre interviews and factor analysis, a peculiar survey is developed. The sample of study is chosen among 405 undergraduate communication faculty students of Sakarya University by proportionate stratification sampling method. In the analysis of the collected data, statistical methods One- Way ANOVA, Independent Samples T-test, and Tuckey HSD Post Hoc Test are used. According to findings, it is revealed that there are statistically significant relations between obtained gratifications and demographic factors. Discussion is conducted in the light of literature review. Finally, suggestions are made

Summary:

Yemek kavramı tarih boyunca belirli sosyal ve kültürel değerlerle ilişkili olmuştur. Günümüzde, yeni medya teknolojilerinin yükselişiyle birlikte kültürel yapı dijitalleşmektedir. Yemek kültürü de bu bağlamda, dijital kodlarla ilişkili hale gelmektedir. Özellikle sosyal ağ kullanımları yemek kültürüne dâhil olmuş durumdadır. Bu çalışma bireylerin yemekle ilgili kullandıkları sosyal ağlardan aldıkları doyumları incelemektedir. Çalışmanın ilk bölümünde yemek kültürü ve dijital kültür arasındaki bağ kurulacaktır. İkinci olarak çalışmanın teorik çerçevesi ve araştırma yöntemi açıklanacaktır. Çalışmanın özgül amacına ulaşması için, Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımı teorik çerçeve olarak seçilmiştir. Geleneksel doyum kategorileri yeni medya karakteristiklerine göre yeniden tanımlanmıştır. Daha sonra, yeniden tanımlanan söz konusu doyumlarla yemek kültürü arasındaki ilişki ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın bağlamına uyması gerekçesiyle nicel bir araştırma yöntemi izlenmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda yapılan ön görüşmeler ve faktör analiziyle birlikte bir anket geliştirilmiştir. Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesinde okuyan 405 lisans öğrencisi oranlı tabakalı örneklem methodu ile seçilmiştir ve örneklem oluşturulmuştur. Toplanan verilerin analizde tek yönlü Anova testi, T test ve Tuckey HSD Post Hoc Test kullanılmıştır. Bulgulara göre elde edilen doyumlarla demografik faktörler arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Tartışma, alan yazında yer verilen çalışmalar ışığında yürütülmüştür. Son olarak önerilere yer verilmiştir