Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

An analysis of street as a shopping precinct: Tunali Hilmi Street vs shopping centers

Bir alışveriş bölgesi olarak sokak analizi: Tunalı Hilmi caddesi alışveriş merkezlerine karşı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 269081 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Streets, the usual public spaces of cities, lose their popularities and users every passing day. The reason of this decline is the erroneous transport policies implemented in cities that increase the entrance of automobile into city centers and facilitate faster movement of automobiles at the expense of pedestrians. While pedestrians are marginalized in city centers, automobiles become the primary users of streets. The traffic, noise and air pollution that automobiles cause contribute to the decline of town centers and shopping streets lose their function as meeting places and public spaces. In addition, automobile oriented policies create car-dependent urban forms and cause sprawl towards the peripheries. Because of the newly developing dwelling areas on the peripheries and the increasingly inaccessible city centers, number of out-of-town shopping centers increase day by day to meet the daily needs. While shopping centers develop, there is now a new tendency to design them with streets, squares and bazaars, with a view to resemble and simulate street life in these shopping centers. This situation shows us that, users, who are the reason of existence of social spaces, actually need the atmosphere of streets.In this study, while analyzing all these trends and factors, Tunalı Hilmi Street, which is a once pedestrian-friendly street in Ankara, will be analyzed. The study has two main research tasks. First, it analyses Tunalı Hilmi Street?s potentials as a public space and street, through the development of a framework that incorporates the essential urban design theorems with a special focus on street design. Secondly, it carries out a questionnaire on shopping center users in Ankara, in order to assess their choices, preferences, and perceptions regarding shopping centers and Tunalı Hilmi Street. Based on the findings of these two analyses, this thesis aims to propose planning and design strategies to improve Tunalı Hilmi Street as a public space and to attract more users to it.

Summary:

Şehirlerin olağan kamusal mekanları olan sokaklar her geçen gün cazibesini ve dolayısıyla kullanıcılarını kaybetmektedir. Bu çöküşe, kent merkezine otomobil girişini arttıran ve motorlu taşıt akımının hızını arttırmayı ana hedef olarak benimseyen hatalı ulaşım politikaları neden olmaktadır. Bu politikalar doğrultusunda oluşturulan planlarla sokaklardaki yaya kullanımı yerini otomobile bırakmaktadır. Otomobillerin yarattığı trafik, gürültü ve hava kirliliği kent merkezlerinin çökmesine ve sokakların buluşma mekanı ve kamusal mekan olma özelliklerini kaybetmesine sebep olmaktadır. Diğer yandan, otomobil odaklı politikalar otomobile bağımlı kent formları yaratmakta ve kentlerin çeperlere doğru yayılmasına neden olmaktadır. Çeperlerde yeni gelişen konut alanları ve gittikçe ulaşılamaz olan kent merkezleri nedeniyle günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak şehir dışı alışveriş merkezlerinin sayısı da günden güne artmaktadır. Alışveriş merkezleri gelişirken bir yandan da tasarımlarında sokakları, meydanları ve pazarları canlandırmak, onlara benzemeye çalışmak ve onları taklit etmek yönünde yeni bir alışveriş merkezi tasarımı eğilim ortaya çıkmaktadır. Bu durum bize sosyal alanların varolma sebebi olan kullanıcılarının aslında sokak ortamına ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.Bu çalışmada tüm bu eğilimler ve etkenler incelenirken, Ankara için önemli bir geçmişi olan, bir zamanların yaya dostu caddesi Tunalı Hilmi Caddesi'ne yönelik bir araştırma yürütülmektedir. Çalışmanın iki ana araştırma konusu vardır. İlk konu, Tunalı Hilmi Caddesi'nin kamusal mekan ve sokak olarak potansiyellerini, temel kentsel tasarım kuramları ile birlikte ele alan bir çerçeve geliştirerek analiz etmektir. İkinci konu ise Ankara'da alışveriş merkezi kullanıcılarının tercihlerini, alışveriş merkezleri ve Tunalı Hilmi Caddesi hakkındaki algılarını anketler ile belirlemektir. Bu çalışma iki analizin bulgularına dayanarak Tunalı Hilmi Caddesi'ni kamusal mekan olarak geliştirmek ve daha çok kullanıcı çekmesini sağlamak için planlama ve tasarım stratejileri önermeyi amaçlamaktadır.