Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

An analysis of text based cmc of advanced efl learners in second life

Yabancı dil olarak ileri seviyede İngilizce öğrenenlerin second life ortamındaki metne dayalı bilgisayar destekli iletişimlerinin analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321195 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In the study, it was aimed at determining the discourse patterns of text-based CMC in Second Life in terms of social presence, negotiation of meaning and turn distribution of the students.During the data collection procedure, 54 freshman students participated in the study. Some reading and writing tasks were carried out in Second Life. During the data analysis, the taxonomy adapted by Akayoğlu & Altun (2008) was used for negotiation of meaning and the taxonomy prepared by Rourke, Anderson, Garrison and Archer (2001) was used for social presence. Finally, the words uttered by each student were counted and the equality of turn distribution of the students was measured using Gini Coefficient.At the end of the study, it was found that the most frequently used social presence function was ?expression of emotions? and the least frequently used function was ?quoting from others? messages?.In terms of negotiation of meaning functions, the most frequently used function was ?confirmation? and the least frequently used function was ?reply vocabulary?.As for the third research question, the numbers of the words uttered by the students were counted and Gini Coefficient was calculated. At the end of this analysis, it was seen that there was equality in all sessions in terms of turn distribution of the students as it was hypothesized in literature.The findings of this study might be helpful for students, educators and researchers who are willing to attend to and design language courses in Second Life. They might better understand the context.

Summary:

Bu çalışmada Second Life ortamındaki bilgisayar yoluyla metin tabanlı iletişimin sosyal buradalık işlevleri, anlam söyleşmesi işlevleri ve öğrencilere söz hakkı dağılımı açısından söylem kalıplarının belirlenmesi amaçlanmıştır.Veri toplama sürecinde, üniversite seviyesinde okuyan 54 birinci sınıf öğrencisi çalışmaya katılmıştır. Dönem boyunca bazı okuma ve yazma etkinlikleri Second Life'da yapılmıştır. Veri analizi aşamasında, anlam söyleşmesi için Akayoğlu & Altun (2008) tarafından uyarlanan sınıflandırma; sosyal buradalık içinse Rourke, Anderson, Garrison ve Archer'ın (2001)'de hazırladıkları sınıflandırma kullanılmıştır. Son olarak da her öğrencinin kullandığı kelimeler sayılmış ve öğrencilerin söz hakkı dağılımının eşitliği Gini katsayısı kullanılarak ölçülmüştür.Çalışma sonunda, en sık kullanılan sosyal buradalık kategorisi ?duyguların ifade edilmesi? olarak belirlenirken, en az sıklıkta kullanılan kategori ?diğerlerinin mesajlarından alıntı yapma? olarak bulunmuştur.Anlam söyleşmesi açısından ise, en sık kullanılan kategori ?onaylama? iken; en az kullanılan kategori ?kelime isteğine cevap verme? olarak belirlenmiştir.Son olarak ise öğrenciler tarafından kullanılan kelimeler sayılmış ve Gini Katsayısı hesaplanmıştır. Bu çözümleme sonucunda, alan yazında da iddia edildiği gibi, öğrencilerin her oturumdaki söz hakkı dağılımları arasında bir eşitlik söz konusu olduğu görülmüştür.Bu çalışmanın bulguları üç boyutlu ortamlarda derse katılmak isteyen veya ders tasarlamak isteyen öğrencilere, eğitimcilere ve araştırmacılara yardımcı olabilir. Bu ortamları daha iyi anlayabilirler.