Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An Analysis of the concept of androgyny in Virginia Wolf's Orlando, Mrs. Dalloway, and to the Lighthouse

Androjenlik kavramının Virginia Wolf'un Orlando, Mrs. Dalloway ve To the Lighthouse adlı üç romanının analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93969 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz VIRGINIA WOOLFUN ORLANDO, MRS DALLOWAY\E TO THE LIGHTHOUSE ADLI ÜÇ ROMANINDA ANDROJENLİK KAVRAMININ İNCELENMESİ Zileli, Bilge Nihal Yüksek Lisans, İngiliz Edebiyatı Programı Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Nursel İçöz Temmuz 2000, 90 Sayfa Bu tez Virginia Woolf un Orlando, Mrs. Dalloway ve To the Lighthouse adlı üç eserinde androjenlik kavramının incelenmesi üzerine yapılan bir çalışmadır. Üç romanda da ortak olarak işlenen androjenlik teması farklı şekillerde cinsel kimlik rollerini ve bu cinsel kimlik rollerini bireye dayatan ve bireyi bir prototipe dönüştürmeye çalışan ataerkil toplumu sorgulamaktadır. Ayrıca, androjenlik üç romanda da bireyi cinsel kimlik rollerinin sınırlarından kurtaran ve böylece bireyin otonomisini koruyup yaratıcılığım ortaya çıkarmasını sağlayan bir yol olarak görünmektedir. Ancak, ağırlık verilen konu romandan romana farklılık göstermektedir. Örneğin, Orkmdo'da. cinsel kimlik rollerinin eleştirisi ön plandayken, Mrs. Dallowqy'de yoğunluk cinsel kimlik rollerini bireye dayatan ve bireyi bir prototipe dönüştürmeyi amaçlayan ataerkil toplumun eleştirisi üzerinedir. Son olarak, To the Lighthouse' da, vurgulanan androjenlik ile sanatsal yaratıcılık arasındaki ilişkidir. ivAnahtar Kelimeler: Androjenlik, cinsel kimlik rolleri, ataerkil toplum, otonomi, yaratıcılık. faftwftiiANtA.svoN iwamfii

Summary:

ABSTRACT AN ANALYSIS OF THE CONCEPT OF ANDROGYNY IN VIRGINIA WOOLF'S ORLANDO, MRS. DALLOWAY, AND TO THE LIGHTHOUSE Zileli, Bilge Nihal M.A., Program in English Literature Supervisor: Prof. Dr. Nursel İçöz July 2000, 90 Pages This thesis is a study of the concept of androgyny in Virginia Woolf s three novels, Orlando, Mrs. Dalloway, and To the Lighthouse. The main argument, which is supported with evidence from the novels and several articles and books, is that the theme of androgyny, the recurring theme in these three novels, questions in different ways gender roles imposed by the patriarchal society, which attempts to reduce the individual to a type; and appears as a means of liberating the individual from the confines of gender roles, so that the individual can preserve his/her autonomy and engage in creative activity. Although all these issues are handled in all these three novels, the extent to which these issues are emphasised varies from novel to novel. For instance, while the criticism of gender roles is in the foreground in Orlando, the emphasis is on the criticism of the patriarchal society in Mrs. Dallowqy. Lastly, in To the Lighthouse what is emphasised is the relationship between androgyny and artistic creativity. Key Words: Androgyny, gender roles, the patriarchal society, creative activity. in tC rÜKSIKOGKCTlM KUSUL© DOKÜMANTASYON MERETİ