Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

An analysis of the evolution of multi functional kitchen mixing tools

Çok fonksiyonlu mutfak karıştırma aletlerinin evrimi üzerine bir analiz

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199279 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTAN ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF MULTI FUNCTIONALKITCHEN MIXING TOOLSTekmen, YaseminM. Sc., Department of Industrial DesignSupervisor : Dr. Hakan GürsuJanuary 2007, 106 pagesThe topic of this master thesis is the historical investigation of kitchen tools thatevolved towards a multifunctional nature. The history of kitchen tools will bediscussed with particular attention given to industrialization, technologicaldevelopments and the effects of mechanization.Following this analysis, there will be a classification that could serve as a resourcematerial for future studies, made according to the activity flow within the kitchen,in order to understand the interrelations within and between these products.This classification will be put forward in the form of a visual table that includesmorphological analyses of specifically mixing and beating tools under the topic offood preparation, how they developed historically following the industrialrevolution, and how they carry a tendency to become increasingly multifunctional.According to this table, the dispositions and interrelations of these products willbe considered, concluding with a situational analysis and previsions for futuredesigns and studies.Keywords: Multifunctional Kitchen Tools, Historical Development of KitchenTools, Classification of Kitchen Tools

Summary:

ÖZÇOK FONKSİYONLU MUTFAK KARIŞTIRMA ALETLERİNİN EVRİMİÜZERİNE BİR ANALİZTekmen, YaseminYüksek Lisans Tezi, Endüstri Ürünleri Tasarımı BölümüTez Yöneticisi : Dr. Hakan GürsuOcak 2007, 106 sayfaBu yüksek lisans tezinin konusu, mutfağı oluşturan araç ve gereçlerin tarihselsüreç içerisinde çok fonksiyonluluğa doğru evrimleşmesinin incelenmesidir.Mutfak ürünlerinin tarihi sanayileşme, teknolojik gelişmeler ve mekanikleşmeninetkileri dikkate alınarak anlatılacaktır. Ardından, ürünlerin birbiriyle olan ilişkisinidaha iyi anlayabilmek için mutfaktaki aktivite akışına göre gelecek çalışmalaraışık tutabilecek nitelikte bir sınıflama yapılacaktır.Bu sınıflamanın yemek hazırlama başlığı altındaki karıştırma işlevini yerinegetiren mutfak ürünlerinin zamanla bir araya gelerek çok fonksiyonluluk eğilimikazandığı görüşünü ortaya koymayı amaçlayan, ürünlerin sanayi devrimi sonrasıtarihsel gelişimleri araştırılacak, morfolojik olarak analiz edilecek ve görsel birtabloya dönüştürülerek ortaya konacaktır.Bu tablo kapsamında, ürünlerin eğilimleri ve birbirleriyle olan ilişkileri gözönünde bulundurularak bir durum saptaması ve gelecek için öngörüleryapılacaktır.Anahtar Kelimeler: Çok Fonksiyonlu Mutfak Aletleri, Mutfak Aletlerinin TarihselGelişimi, Mutfak Ürünlerinin Sınıflanması