Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı

An analysis of the impact of garment brands' social compliance activities on consumers' purchasing behavior

Hazırgiyim markalarının yürüttükleri sosyal uygunluk çalışmalarının tüketicilerin satınalma davranışlarına etkisi üzerine bir inceleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 557830 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to analyse the impact of garment brands' social compliance activities on consumers' purchasing behavior. With the globalization, economic, political, and technological developments increase the mutual dependence of the people worldwide. It is not only the states' responsibility to do what is needed to increase the wealth of a country. In this topic, companies and brands also have important responsibilities and they are responsible not only towards their shareholders, customers, and employees but also towards every segment of the society. Garment industry, which is one of the most labor intensive industries, has became topic of discussion many times because of inappropriate working conditions. In the recent years, protests of non-governmental organizations against the companies which do not provide their employees with healthy working conditions, do not give their rights, manufacture their goods in the third-world countries in order to lower production costs and escape the laws of their home countries played a crucial role in directing brands towards social compliance activities. In such a context, customers started to question the social impact of the companies the products of which they purchase. Companies, on the other side, started to restructure their organizations because of changing consumer tendencies and demands from brands. In the first chapter, the focus is on the trends of garment industry and their impacts. A literature survey on the slow fashion and fast fashion concepts is conducted and the emergence of the social responsibility issue is researched. In the second chapter the concept of social responsibility / compliance is evaluated, and some other relevant concepts are explained. In addition, social compliance audit processes are examined in detail. In the last chapter the concept of "consumer" is defined, and some related concepts are explained. Then, a literature survey is conducted under various headings related to the elements that psychologically affect consumers' purchasing behavior, purchasing decision process, and clothing purchasing behavior. Questionnaire method was used as the data collection tool in the study. The questionnaire applied in the study is composed of three parts. The first part includes multiple choice questions to determine demographic characteristics such as age, gender and educational. The second part is intended to determine the individuals' purchasing behavior in ready-made clothing. In the third section, on the other hand, relevant questions were asked to understand how this purchasing behavior would be affected as a result of the scenarios created for the different sub-working areas of social compliance issues and adverse working conditions. The research question of this study is "How does garment brands' social compliance activities affect consumers' purchasing behaviour?". In the study, taking into consideration social compliance issues, it is analyzed whether the buying behaviors differed in terms of gender, education level, NGO membership, level of income, monthly expense and monthly garment expense independent variables. During the preparation of the questionnaire, no existing scale and question set was used, and all questions were created from scratch. SPSS 22 statistical package program was used to analyze the data. The questionnaire is published on the website and shared by many people via cell phones and personal computers. 307 people filled the questionnaire successfully and sent it back. As a result of the analysis, the findings that explain the impact of garment brands' social compliance activities on consumers' purchasing behaviour were obtained and these findings were interpreted.

Summary:

Emek yoğun sektörlerin başında gelen ve dünyanın her yerinde faaliyet gösteren hazır giyim sektörü, olumsuz çalışma koşulları ile ilgili şimdiye kadar birçok kez gündeme gelmiştir. Globalleşme ile birlikte ekonomide, teknolojide ve siyasal alanda bir çok ilerleme kaydedilmiş, ve bu ilerlemelerin sonucunda tüm dünya insanlarının birbirleri ile olan iletişimleri ve bağımlılıkları artmıştır, gün geçtikçe de artmaya devam edecektir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin artmasına yönelik yapılması gerekenler günümüzde sadece devletlerin sorumluluğunda değildir. Bu konuda şirketlerin de önemli sorumlulukları bulunmaktadır ve şirketler, sadece paydaşlarına, müşterilerine, çalışanlarına karşı değil aynı zamanda toplumun her kesimine ve çevreye karşı da sorumlulardır. Günümüzde güçlenen ve seslerini bir çok farklı şekilde geniş kitlelere duyurabilen sivil toplum kuruluşlarının, çalışanlarına sağlıklı çalışma ortamı sağlamayan, haklarını vermeyen, özellikle maliyetlerini düşürmek ve bulundukları ülkelerin yasalarından kaçmak için üretimlerini üçüncü dünya ülkelerinde yapan işletmelere karşı olan protestoları, markaların sosyal uygunluk çalışmalarına yönlenmelerinde önemli bir rol oynamıştır. Bu bağlamda müşteriler, satın aldıkları ürünleri üreten şirketlerin sosyal etkilerini sorgulamaya başlamışlardır. Şirketler ise, müşterilerinin tüketim eğilimlerinin ve markalardan beklentilerinin değişmesi sebebiyle organizasyonlarını yeniden yapılandırma yoluna gitmişlerdir. Bu çalışmanın amacı; hazır giyim markalarının yürüttükleri sosyal uygunluk çalışmalarının tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisinin belirlenmesidir. Çalışmada öncelikle küreselleşen hazır giyim endüstrisindeki akımlar ve etkileri üzerinde durulmuş, hızlı moda ve yavaş moda kavramları ile ilgili literatür araştırması yapılarak sosyal uygunluk konusunun ortaya çıkışı araştırılmıştır. Bir sonraki bölümde sosyal sorumluluk ve sosyal uygunluk kavramları üzerinde çalışılmış, akabinde sosyal uygunluk denetim süreçleri ayrıntısıyla incelenmiştir. Son bölümde ise tüketicilerin psikolojik bir çerçeveden satın alma davranışları, satın alma karar süreçleri ve giysi satın alma davranışlarını etkileyen faktörler ile ilgili olarak birçok farklı başlık altında literatür araştırması yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırma modeli olarak; betimsel araştırma türü kullanılmıştır. Anketin hazırlanması sırasında herhangi bir mevcut ölçekten ve soru setinden yararlanılmamış olup, tüm sorular sıfırdan tez amacına uygun olarak özgün biçimde oluşturulmuştur. Araştırmada uygulanan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yaş, cinsiyet, öğrenim durumu gibi demografik özelliklerin saptanmasına yönelik sorular sorulmuştur. İkinci bölüm, kişilerin hazır giyim satın alma davranışlarının belirlenmesine yönelik hazırlanmıştır. Üçüncü bölümde ise sosyal uygunluk konularının farklı alt çalışma alanları hakkında örnek olaylar oluşturulmuş ve katılımcıların bu olaylar karşısında giysi satın alma davranışlarının nasıl etkileneceği belirlemek için sorular sorulmuştur. Bu çalışmanın araştırma sorusu "Hazirgiyim markalarının yürüttükleri sosyal uygunluk çalışmaları tüketicilerin satınalma davranışlarını nasıl etkiler?" şeklinde belirlenmiştir. Araştırmada sosyal uygunluk konularını dikkate alarak satın alma davranışlarının cinsiyet, öğrenim durumu, STK üyeliği, gelir seviyesi, aylık harcama ve aylık giysi harcama bağımsız değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığı analiz edilmiştir. Oluşturulan anket formu internet sitesi üzerinde oluşturularak hem bilgisayar hem de cep telefonları aracılığıyla bir çok kişi ile paylaşılmıştır ve 307 kişi tarafından geri dönüşüm sağlanmıştır. Tüm bu elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, hazır giyim markalarının yürüttükleri sosyal uygunluk çalışmalarının tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisini açıklayan bulgular elde edilmiş ve elde edilen bu bulgular yorumlanarak sunulmuştur.