Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Analysis of the late twentiel century's isochronal discourses on architectural context; The Ağa Khan award for architecture as a case study

Geç yirminci yüzyılın eşzamanlı söylemlerinin 'mimari bağlam' üzerinden analizi; Ağa Han mimarlık ödülleri, örneklem çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93183 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ill ABSTRACT AN ANALYSIS OF THE LATE TWENTIETH CENTURY'S ISOCHRONAL DISCOURSES ON ARCHITECTURAL CONTEXT; THE AGA KHAN AWARD FOR ARCHITECTURE, AS A CASE STUDY ÇOBAN, Ekin M. Arch., Department of Architecture Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Abdi Güzer January 2000, 61 pages This study brings forward a critical analysis of the late 20th century's isochronal discourses on "architectural context". The aim is to understand the transformations that the modern discourse has undergone in the last decades, its pluralistic character and the prevailing ideologies through the recovered sense of contextualiry. After figuring out a general socio-economical post-war perspective of the twentieth century, the thesis is focused on a classification of the current contextualist intentions, their supporting discourses and related theories. The Aga Khan Award for Architecture which builds up its institutional message on the promotion of contextuality, is examined as the case-study through a parallel classification. The selected architectural designs promoted by theIV Award exemplify the interpretations of the varying subtitles of the architectural context through differentiating hierarchies and the reasons of this differentiation. The related jury debates, utilizing the explicitly identical contextual subtexts of the addressed Muslim societies within the objectives of a global architecture, bring forward the following question: "Is the promotion of other cultures and discourses a way of legitimizing one's own dominant culture and discourse?". As a result, this study gives us a chance to examine the theory of contextualism, its continuities and discontinuities within the theoretically West-centered modern discourse and to understand the so-called transformations of the modern process. Keywords: "Contextuality", "Modernity", "Isochronal", "Critical Regionalism", "Pluralism".

Summary:

oz GEÇ YİRMİNCİ YÜZYILIN EŞZAMANLI SÖYLEMLERİNİN 'MİMARİ BAĞLAM' ÜZERİNDEN ANALİZİ; AĞA HAN MİMARLIK ÖDÜLLERİ, ÖRNEKLEM ÇALIŞMASI. ÇOBAN, Ekin Yüksek Lisans, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Abdi Güzer Ocak 2000, 61 sayfa Bu çalışma geç yirminci yüzyılın "mimari bağlam"a dair eşzamanlı söylemlerinin eleştirel bir analizidir. Amaç, yeniden gündeme gelen "bağlam" kavramı üzerinden, modern söylemin son dönemde geçirdiği dönüşümleri, çoğulcu yapısını, ve hüküm süren ideolojilerini kavrayabilmektir. Yirminci yüzyılın savaş sonrası sosyo-ekonomik yapısını ve mimariye etkilerini anlamaya yönelik genel bir bakışın ardından, mevcut bağlamsal eğilimlerin, söylem ve teorilerinin bir sınıflandırması yapılmıştır. Sözkonusu bağlamsal eğilimlerin farklılıklarını anlayabilmek için, kurumsal mesajını "bağlamsallık" üzerine kurgulayan Ağa Han Mimarlık Ödülleri, paralel bir sınıflandırma içerisinde örneklem çalışması olarak kullanılmıştır. Ödüllerle öne çıkanVI tasarımlar, mimari bağlamın değişken alt başlıklarının nasıl ve neden farklı vurgularda yorumlanabildiğim örnekler. Ödülün adreslediği İslam ülkelerinin belirgin lokalitelerini global mimarlık değerleri içerisinde ortaya koyan jüri tartışmaları ise şu soruyu gündeme getirir: "Diğer kültürleri ve söylemleri desteklemek kendi kültürünü ve söylemini meşrulaştırmanın bir yolu mudur?". Sonuç olarak bu çalışma bize, bağlamsal söylemin, teorik olarak "batı" merkezli modern söylem içerisindeki konumunu, modern söylemle sürekliliğini veya süreksizliğini sorgulayarak modern söylemin uğradığı dönüşümleri kavrama şansı verir. Anahtar kelimeler: "Bağlamsallık", "Modernite", "Eşzamanlı", "Eleştirel Rejyonalizm", "Çoğulculuk".