Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

An analysis of the national will discourse of Erdoğan: From 'Nation-as-one'to 'nation as us'

Erdoğan'ın milli irade söyleminin analizi:'Tek olarak millet'ten 'Biz olarak millet'e

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 399902 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis has produced for analyzing the national will discourse of Recep Tayyip Erdoğan, the chairman of JDP and Prime Minister of Turkish Republic between the years of 2002-2014. National will concept is thought to be one of the constitutive components of Erdoğan's discourse and it is observed that this concept is overused by Erdoğan. Whilst working on this subject, the French thinker Claude Lefort's theory, he theory of 'empty space of power' has utilized. According to this theory, power which had been rest in the absolute monarch before the modern era, has taken from him with the ideal of popular sovereignty and left to the people as abstract masses. In other words the place of power is emptied in 20th century systems and power becomes the power of nobody. Lefort asserts that this emptied space of power is convenient to be filled by a party or a person who is capable of constituting a discourse through which he identified himself with nation or people . It is asserted in this thesis that, in Turkish case, the discourse indicating by Lefort, is the national will discourse of Erdoğan. For grounding this assertion, firstly the political history has written with taking the concepts of power, popular sovereignty, nation and national will as base, then the Turkish episode of the concept has put with considering center right political tradition until the occurrence of JDP, and finally all the speeches of Erdoğan from its 11 years power term has subjected to the discourse analysis through the notion of national will. Key Words: Recep Tayyip Erdoğan, National Will, Power, Claude Lefort, Popular Sovereignty

Summary:

Bu tez AKP Genel Başkanı ve 2002-2014 yılları arası Türkiye Cumhuriyeti Başbakan'ı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli irade söylemini analiz etmek amacıyla yazılmıştır. Milli irade kavramın Erdoğan'ın söyleminin kurucu unsurlarından biri olduğu düşünülmüş ve kavramın Erdoğan tarafından fazla kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu konuyu çalışırken, Fransız Düşünür Cladue Lefort'un 'iktidarın boş alanı' teorisinden yararlanılmıştır. Bu teoriye göre modern öncesi dönemde mutlak bir kralda bulunan iktidar, halkın egemenliği ideali ile kraldan alınmış ve soyut bir kitle olarak halka verilmiştir. Başka bir deyişle 20. yüzyıldaki sistemlerde iktidarın alanı boşaltılmış ve hiç kimsenin iktidarı haline gelmiştir. Lefort boşalan bu iktidar alanının kendini milletle özdeşleştirecek bir söylem kurmaya muktedir olan bir parti ya da kişi tarafından doldurulmaya elverişli olduğunu belirtir. Bu tezde Lefort'un işaret ettiği söylemin Türkiye bağlamında Erdoğan'ın milli irade söylemi olduğu iddia edilmektedir. Bu iddiayı temellendirmek için önce siyaset tarihi iktidar, halkın egemenliği, millet ve milli irade kavramları temel alınarak yazılmış, sonra kavramın Türkiye serüveni, AKP'nin oluşumuna kadarki merkez sağ siyaset geleneğini göz önünde bulundurarak koyulmuş ve son olarak Erdoğan'ın 11 yıllık iktidar dönemindeki bütün konuşmalarının, söylem analizi milli irade kavramı üzerinden yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Recep Tayyip Erdoğan, Milli İrade, İktidar, Claude Lefort, Halkın Egemenliği