Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

An analysis of the political approach of John Dryden's plays and their appraisal through the ideas of Edmund Burke

John Dryden oyunlarındaki siyasal yaklaşımın bir analizi ve Edmund Burke'ün fikirleri aracılığıyla değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 379882 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis is an analysis of the political approach of the plays of John Dryden and an analysis of it through the ideas of Edmund Burke. This work establishes that Dryden had a political program, it being the use of his literary work to promote the concept of monarchical legitimacy so as to support Charles II and the legitimate succession to his rule. Dryden engages in this program in his dramas by depicting the legitimate rulers within them as exceptionally virtuous. He additionally uses his plays to make further political points within the framework of his program. In order to explain the relevance of the political concerns of Dryden, this thesis relates the historical and theoretical context in which Dryden wrote about kingship. It also provides an examination of his political program within his poetry and playwriting during the reign of Charles II before making a more detailed analysis of four specific plays. After this analysis, this thesis then analyses the political approach of Dryden through the ideas of the conservative political thinker Edmund Burke. By using the ideas of Burke, it is revealed that whilst he would concur in the main with Dryden on his political program, there is in fact a flaw within it. Burke shows that by coupling the idea of legitimacy with another concept, it weakens the concept of legitimacy itself. Hence Dryden, by linking virtue and legitimacy, actually undermines his whole political program. Keywords: Dryden, Burke, Drama, Renaissance, Divine Right of Kings

Summary:

Bu tez, Edmund Burke'ün fikirleri aracılığıyla John Dryden oyunlarındaki siyasal anlayışın bir analizidir. Çalışmada, eserlerini kralı II. Charles ve haleflerinin meşru iktidarını desteklemek, dolayısıyla monarşik meşruiyet düşüncesini teşvik etmek için kullanan Dryden'ın siyasi bir tasarısı olduğu gösterilir. Dryden, planını gerçekleştirmek için oyunlarında meşru hükümdarları benzersiz bir erdeme sahip şahsiyetler biçiminde vasıflandırır. Tezde oyunlarını öteki birçok siyasi noktaya değinmek için de kullanan Dryden'ın, siyasi kaygılarının anlaşılması için, hakkında yazdığı krallığın tarihsel ve teorik bağlam ile ilişkisi kurulur. Ayrıca, dört oyununun analizine geçilmeden önce, II. Charles dönemindeki şiiri ve oyun yazarlığı çerçevesinde Dryden'ın siyaset planıyla ilgili bir inceleme ortaya konur. Oyunların incelenmesinin ardından, muhafazakar siyasi düşünür Edmund Burke'ün düşünceleri aracılığıyla Dryden'ın politik yaklaşımı değerlendirilir. Bu yoldan Burke'ün görüşlerinde, ekseriyetle Dryden'ın siyasi düşünceleriyle çakışmasa da, uyuşmazlık gösterdiği bir noktaya dikkat çekilir. Burke'e göre meşruiyet fikri başka bir kavram ile birleştirildiğinde zayıflatılmış olur. Bu bakış açısından Dryden'ın, fazilet ve meşruiyeti birleştirmekle, aslında tüm siyasi tasarısını temelden sarsmış olduğunun altı çizilir. Anahtar Sözcükler: Dryden, Burke, Drama, Restorasyon, Kralların Tanrısal Hakkı