Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

An analysis of the relationship between settlements, water resources and rock types in Çankırı province

Çankırı ilinde yerleşim, su kaynakları ve kaya türü ilişkisinin analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167318 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SETTLEMENTS, WATER RESOURCES AND ROCK TYPES IN ÇANKIRI PROVINCE Bayraktaroğlu, Cüneyt M.Sc, Department of Geological Engineering Supervisor: Prof. Dr. Vedat TOPRAK May 2005» 91 pages This study introduces an approach that seeks a possible relationship between settlement locations, water resources and rock types. The method is applied to Çankırı province (central-north Anatolia) which covers approximately an area of 8380 km2. Three main data sets used in this study. These are settlement, water and rock type date. The methodology of the study is composed of five steps. The first step is the conversion of all water date into a standardized point data. Total number of point data for water is 23911 after this step. The second step is to find the distances between water resources and settlements. In the third step the densities of water resources and settlements are derived and then tested for the rock types in particular areas. The fourth step is the overlay analysis in which all three data sets are combined to find preferred and avoided regions of settlements in relation to water resources and rock types. In the last step all analyses are integrated to extract information on effect of two parameters on the selection of a site. IVThe main conclusions derived from the analysis are that: a) the mean and median distances between settlements and water resources are, 285 m and 163 m respectively, b) there is a strong relationship between water resources and settlement area, c) old elastics is the mostly preferred rock type whereas the carbonate rocks are mostly avoided. Keywords: rock type, water resources, site selection, Çankırı

Summary:

oz ÇANKIRI İLİNDE YERLEŞİM, SU KAYNAKLARI VE KAYA TURU İLİŞKİSİNİN ANALİZİ Bayraktaroğlu, Cüneyt Yüksek Lisans, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Vedat Toprak Mayıs 2005, 91 sayfa Bu çalışma, yerleşim yeri, su kaynaklan ve kaya türü arasındaki olası ilişkiyi araştıran bir yaklaşım geliştirmektedir. Yöntem orta-kuzey Anadolu'da yeralan ve yaklaşık 8380 km2 1ik bir alanı kaplayan Çankırı Hine uygulanmıştır. Bu çalışmada inceleme alanına ait üç veri kümesi kullanılmıştır. Bunlar yerleşim, su kaynakları ve kaya türü verileridir. Çalışmanın yöntemi başlıca beş aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama tüm su verisinin nokta verisine dönüştürülülerek standardlaştırılmasıdır, Bu aşama sonucunda elde edilen noktasal su sayısı 23911 dir. İkinci aşama yerleşimler İle su kaynakları arasındaki uzaklıkların bulunmasıdır. Üçüncü aşamada ise su kaynaklarının ve yerleşim bölgelerinin yoğunlukları çıkartılmış ve öne çıkan bölgeler kaya türü veri tabanı ile de ilişkilendirilmiştir. Dördüncü aşamada üç veri tabanını çakıştırılarak su ve yerleşim yeri ilişkisi ışığında kaçınılan veya tercih edilen bölgelerin bulunmasıdır. Son aşamada ise bulunan sonuçlar değerlendirilerek su kaynakları ve kaya türünün yerleşim yeri seçimine etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Analizlerden üretilen üç ana sonuç şunlardır: a) yerleşim yeri ve su kaynakları arasındaki uzaklıkların "mean" ve "median" değerleri sırası ile 285 m ve 163 m dir, b) su ve yerleşim yeri arasında güçlü bîr ilişki vardır, c) yaşlı klasökler vıyerleşim yeri için en çok tercih edilen kaya türü olurken karbonatlar en çok kaçınılan kaya türü olmuştur. Anahtar kelimeler: kaya türü su kaynaklan yer seçimi, Çankırı vıı