Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

An analysis of urban struggles in the process of practices of urban commoning: Resistance on 'uncommon ground' 'in, for and beyond' İstanbul

Kentsel müşterekleşme sürecinde kentsel mücadelelerin analizi: 'İstanbul'da, İstanbul için ve İstanbul'un ötesinde' 'ortak olmayan zeminde' direniş

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 377814 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The thesis aims to examine urban social oppositions, ways of resistance, their patterns and dynamics in Istanbul against urban transformation projects with the production of space having the central role and potentiality to generate these struggles. Through critical and radical urban and social opposition theories and related ideas of analysis, the study considers this as a process of "urban commoning –social- practices" for the "rights to the city". The research covers the period which starts with the European Social Forum preparation process in 2010. Instead of focusing on an urban transformation project and related oppositions in a neighbourhood of the city, the study has focused on the patterns and dynamics of the urban oppositions in Istanbul which are highly fragmented. The research explores various appropriations of the city with an evaluation of distinct, common and even conflictual aspects as well as alliances, associations and tensions. In this respect, the thesis analyses tensions and attempts of togetherness between different groups, organisations and associations; particularly of active inhabitants, intellectuals and academic-activists both with their pioneering and obstructive roles in different contexts shaped by structural, political, and especially emotional factors. Keywords: urban social movements, the right to the city, social practices of urban commoning, (un)common ground, Istanbul

Summary:

Tez, mekanın üretiminin mücadelelere yol açmadaki merkezi rol ve potansiyeliyle, İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine karşı gelişen kentsel toplumsal hareketleri, direniş biçimlerini ve dinamiklerini incelemeyi hedeflemektedir. Eleştirel ve radikal kentsel ve toplumsal teoriler ve buna bağlı düşüncelerin analiziyle, çalışma "kent hakları" mücadelesi için "kentsel müşterekleşme –toplumsal- pratikleri" bir süreç olarak ele almaktadır. Araştırma 2010 Avrupa Sosyal Forum'u hazırlanma süreciyle başlamıştır. Bir mahalledeki kentsel dönüşüm projesi ve buna bağlı muhalefete yoğunlaşmak yerine, araştırma, İstanbul'daki son derece parçalanmış olan kentsel muhalefetlerin desen ve dinamiklerine yoğunlaştı. Çalışma ortak, farklı ve hatta çatışan öğelerin yanı sıra birliktelik, işbirlikleri ve gerilimlerin değerlendirilmesiyle, kentin farklı sahiplenmelerinin açıklanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, tez değişik grup, oluşum ve derneklerin, özellikle de yapısal, politik ve özellikle duygusal etkenlerle belirlenen farklı bağlamlarda, öncü ve bazen de engelleyici rolleriyle aktif sakinlerin, entellektüellerin ve akademik-aktivistlerin birliktelik çaba ve gerginliklerini incelemiştir. Anahtar Kelimeler: kentsel toplumsal hareketler, kent hakkı, kentselmüşterekleşmenin toplumsal pratikleri, ortak (olmayan) zemin, İstanbul