Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Analysis on load transfer mechanisms within the structural elements

Yapısal elemanlardaki yük dağıtma mekanizmalarının analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119370 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ANALYSIS ON LOAD TRANSFER MECHANISMS WITHIN THE STRUCTURAL ELEMENTS Yağmur, Elif Sezen M.S., Department of Architecture Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali îhsan Ünay May 2002, 104 Pages This thesis is about the load transfer mechanisms within the structural elements, which are abundantly used in the architectural structures. Understanding structures is generally conceived as a complicated and difficult task for students of architecture and therefore considered as the task of structural engineers. But, all the architects should have a basic structural knowledge to design structures that stand and first step of developing such knowledge is understanding the principles of load transfer within the structures. Relying on this fact, this thesis tries to outline the basic concepts of load transfer in structures by focusing on the load transfer mechanisms, by which the structure transfers the loads to the ground upon which it rests to perform its function and stand against gravity. It aims to explain these concepts by a comprehensive approach to be understood by architects. iiiThis thesis aims to demonstrate that acquisition of structural knowledge is not so difficult as generally expected. It also intends to develop a conceptual approach which enables the load transfer even in complex structures to be analyzed and understood by the students of architecture and therefore aims to contribute to familiarizing students of architecture to the structural concepts. This thesis begins with explaining the types of loads that a structure may be subjected to and the mechanisms by which these loads can be transferred within the structure in the second chapter. The basic structural elements and the transfer of gravity loads within these elements are outlined accordingly in the third chapter. With respect to the outlined information, in the fourth chapter, load transfer mechanisms within two existing structures, which are subjected to gravity load, are analyzed and the results are evaluated with the use of a structural analysis program, SAP2000. Keywords: mechanisms of load transfer, internal actions in structures, loads on structures, structural elements, load paths. IV

Summary:

oz YAPISAL ELEMANLARDAKI YÜK DAĞITMA MEKANİZMALARININ ANALİZİ Yağmur, Elif Sezen Yüksek Lisans, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Assoc. Prof. Dr. Ali İhsan Ünay Mayıs 2002, 104 Sayfa Bu çalışmanın konusu, mimari yapılarda sıkça kullanılan yapısal elemanlardaki yük dağıtma mekanizmalarıdır. Mimarlık öğrencileri yapılan anlamayı genellikle zor ve karmaşık bir konu olarak algılarlar ve bu sebeple bunu inşaat mühendislerinin konusu olarak görürler. Fakat tüm mimarlar ayakta kalabilen yapılar tasarlamak için temel bir yapı bilgisine sahip olmalıdırlar, ve böyle bir bilgiyi geliştirmenin ilk aşaması da yapılarda ki yük dağıtma prensiplerini anlamaktır. Bu gerçeğe dayanarak, bu tez, yapılardaki yük dağıtımının temel kavramlarını, yapının işlevini yerine getirmesi ve yer çekimine karşı ayakta durabilmesi için yükleri yeryüzüne aktardığı yük dağıtma mekanizmalarım esas alarak açıklamayaçalışmaktadır. Bu tez, bu kavranılan mimarlar tarafından anlaşılabilir bir biçimde açıklamayı hedeflemektedir. Bu tez, yapısal bilginin edinilmesinin düşünüldüğü kadar zor olmadığım anlatmayı ve aynı zamanda yapılarda yük dağıtma prensiplerini anlamaya ve analiz etmeye yönelik bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlamaktadır. Böylece, mimarlık öğrencilerinin yapı kavramlarına yakınlaşmalarına da katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma ilk olarak, yapının maruz kalabileceği yük çeşitleri ve yüklerin yapı içinde aktarılabileceği yük dağıtma mekanizmalarını ikinci bölümde açıklamaktadır. Üçüncü bölümde, verilen bilgiler doğrultusunda temel yapı elemanları ve bu elemanlardaki yer çekimi yüklerinin dağıtımı anlatılmaktadır. Son bölümde ise, bu bölüme kadar yapılan anlatımlara dayanarak, iki yapıda yerçekimi yüklerinin taşınma mekanizmaları analiz edilmektedir. Bu analizin sonuçlan da yapı davranışını inceleyen bir bilgisayar programı olan S AP2000 aracılığıyla değerlendirilmektedir. Anahtar kelimeler: yük dağıtma mekanizmaları, yapılarda ki iç kuvvetler, yapıya etki eden yükler, yapı elemanları, yük yollan. vı