Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

An analysis on the competencies and deficiencies of human development index: Conclusions drawn for Turkey

İnsani gelişmişlik endeksinin yeterlilikleri ve eksiklikleri üzerine bir analiz: Türkiye için çıkarımlar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 280814 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The Human Development Index (HDI) is a country-level measure of national well-being based on the four indicators, namely Life Expectancy at Birth, Adult Literacy and School Enrolment, and Gross Domestic Product per capita. However, the concept of human development is much wider than what is currently reflected in the HDI. Thus, the index needs a theoretical and computational revision so that it can capture more aspects of social welfare. To achieve this, an important determinant of a country?s human development, i.e. unemployment rate, is added to the original model of HDI. The proposed index is called the ?Unemployment-adjusted HDI? and denoted by HDI-2. In this study, HDI-2 is calculated for 30 OECD countries between 1998 and 2007. Countries are classified by Cluster Analysis depending on their HDI and HDI-2 values. Thereafter, Data Envelopment Analysis (DEA) is applied both for the HDI and HDI-2 models to calculate the efficiency score of countries. The results show that the addition of unemployment rate to the HDI as a new indicator has the potential to make the index more comprehensive and present a suitable approach for assessing the development performance of countries. The use of the proposed index is offered as an alternative or complementary to the HDI. In the light of the findings, recommendations are suggested for Turkey.

Summary:

İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE), Yaşam Beklentisi, Yetişkin Okur-Yazarlığı ve Okullaşma, ile kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla olan dört göstergeye bağlı olarak ülkelerin milli refah düzeylerini ölçmektedir. Fakat, insani gelişmişlik, şu an İGE'nde yansıtılandan çok daha geniş bir kavramdır. Dolasıyla endeksin, toplumsal refahın daha fazla yönünü hesaba katması için teorisi ve hesaplanmasında bir revizyona ihtiyacı vardır. Bunu başarmak için, ülkelerin insani gelişmişliğinin önemli bir belirleyicisi olan işsizlik oranı, orijinal İGE modeline eklenmiştir. Önerilen endeks, ?İşsizliğe göre ayarlanmış İGE? olarak adlandırılmış ve İGE-2 ile gösterilmiştir. Bu çalışmada, İGE-2, 1998 ve 2007 arasındaki yıllar için 30 OECD ülkesi için hesaplanmıştır. Ülkeler, İGE ve İGE-2 değerlerine bağlı olarak Kümeleme Analizi ile sınıflandırılmıştır. Bunun akabinde, ülkelerin verimlilik değerlerinin hesaplanmasında, hem İGE modeli, hemde İGE-2 modeli üzerinde Veri Zarflama Analizi (VZA) uygulanmıştır. Sonuçlar, işsizlik oranının İGE'ne yeni bir gösterge olarak eklenmesinin endeksi daha kapsamlı hale getirme potansiyeli ve ülkelerin kalkınma performanslarını değerlendirmede uygun bir yaklaşım olduğunu göstermektedir. Önerilen endeksin İGE'nin alternatif veya tamamlayıcısı olarak kullanımı teklif edilmektedir. Bulgular ışığında, Türkiye için tavsiyeler önerilmiştir.