Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An analysis on the transformation of urban identity: Case study of Bodrum

Bir kent kimliği dönüşüm analizi: Bodrum örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167063 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ANALYSIS ON THE TRANSFORMATION OF URBAN IDENTITY: CASE STUDY OF BODRUM Arbak (Erdem), Ayşe Şebnem M.S., Department of Urban Design Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Serap Erdoğan Kayasü Co-Supervisor: Prof. Dr. Sevgi Aktüre December 2005, 110 pages Urban identity can be defined as the intuition of the user, concerning the unique appearance of a city, which unifies environmental, historical, socio- cultural, functional, and spatial values in urban space. In that sense, whether negative or positive, the impacts of the urban developments and differentiations, on physical environment and the user, cause to differ the impression about the urban space and the identity features. Bodrum town started lose its spatial, architectural, socio-cultural, functional, local values and urban identity, which were remaining before 1970s, with the wrongly planned and managed developments. In that sense, the objective of the thesis is to analyze this IVtransformation process through the framework of urban morphology, urban functions, and meanings in urban space, and besides three study areas that were chosen in neighborhood scale are going to be analyzed considering the urban transformation that take place after 1970s within the context of planning approaches. In conclusion, some suggestions will be given to strengthen and sustain the remaining urban identity features in present time. Keywords: Urban identity, urban transformation, tourism

Summary:

Öz BİR KENT KİMLİĞİ DÖNÜŞÜM ANALİZİ: BODRUM ÖRNEĞİ Arbak (Erdem), Ayşe Şebnem Yüksek Lisans, Kentsel Tasarım Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Serap Erdoğan Kayasü Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Sevgi Aktöre Aralık 2005, 110 sayfa Kent kimliği, kente dair çevresel, tarihsel, sosyo-kültürel, işlevsel ve mekansal değerlerin meydana getirdiği özgün imgenin kullanıcıda yarattığı izlenim olarak tanımlanabilir. Bu anlamda zaman içinde kentte yaşanan gelişim ve değişimlerin kentsel mekanda ve kullanıcıda bıraktığı olumlu veya olumsuz etkiler, kente dair izlenimin ve kimliğin de değişmesine sebep olmaktadır. Bodrum kenti, 1970 öncesi mekanda, mimaride, sosyo-kültürel ve işlevler anlamında sahip olduğu yerel değerleri ve kent kimliğini, turizmde yaşanan doğru planlanamamış ve yönetilememiş gelişim ve girişimlerle yitirmeye başlamıştır. Bu anlamda bu tezin amacı, bu dönüşüm sürecini kentsel morfoloji, kentsel işlevler, ve kente yüklenen anlamlar çerçevesinde tahlil etmek, buna ek olarak, mahalleölçeğinde seçilen üç çalışma alanının 1970 sonrası yaşadığı mekansal dönüşümü planlama süreçleri kapsamında çözümlenecektir. Sonuç olarak, günümüze gelindiğinde, kentsel kimliğe dair halihazırda kalan değerlerin sürdürülebilmesi ve güçlendirilmesi konusunda, bazı önerilerde bulunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Kent kimliği, kentsel dönüşüm, turizm