Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

An analytical and experimental study on piled raft foundations

Kazık-radye sistemlerin analitik ve deneysel olarak incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255378 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Two different concepts and design procedures namely settlement reducing piles and piled raft foundations have been studied independently in this thesis.A laboratory study is conducted on model rafts with differing number of model settlement reducing piles. Pile length, pile diameter, type of soil and size of raft are kept constant and settlements are measured under sustained loading. Remolded kaolin is consolidated under controlled stresses before tests are performed in model boxes. The tests are conducted under two sustained loadings of 75 kPa and 40 kPa. 0(raft), 16 and 49 number of piles are used. During the tests, all of the skin friction is mobilized. Several tests are conducted for each combination to see the variability. It is concluded that increasing the pile number beyond an optimum value is inefficient as far as the amount of settlement is considered. Also an analytical procedure has been followed to calculate settlements with increasing number of piles.In the second part of this thesis, finite element analyse have been performed on a piled raft foundation model, using Plaxis 3D Foundation Engineering software. This analyse are supported with analytical methods. The piled raft model is loaded with 450 kPa raft pressure. The studies are conducted in two sets in which different pile lengths are used; 25 m and 30 m respectively. The numbers of piles are increased from 63 to 143. All other parameters are kept constant. The results showed that again an optimum number of piles will be sufficient to reduce the settlement to the acceptable level. The analytical methods indicate a similar behavior. The comparison and results are presented in the study.

Summary:

Bu tez kapsamında, oturma azaltıcı kazıklar ve kazık-radye sistemleri olmak üzere, iki farklı konsept ve tasarım sistemi üzerinde, birbirlerinden bağımsız olarak çalışılmıştır.Farklı sayıda oturma azaltıcı model kazık içeren modeller üzerinde laboratuvar deneyleri yapılmıştır. Kazık boyu, çapı, zemin tipi ve radye boyutları sabit bırakılmış ve oturmalar sürekli yükleme altında ölçülmüştür. Testlerin yapılmasından önce, yoğurulmuş kaolin tipi kil, model kutularda, kontrollü basınç altında konsolide edilmiştir. Deneylerde, 75 kPa ve 40 kPa olmak üzere, iki değerde sürekli yükleme yapılmıştır. Kazık sayıları 0, 16 ve 49 olarak kullanılmıştır. Deneyler sırasında, kazığın bütün yüzey sürtünmesi mobilize olmuştur. Çeşitliliği görmek adına, her kombinasyon için birkaç deney yapılmıştır. Sonuç olarak görülmüştür ki, kazık sayısını optimum seviyeden yukarı çıkarmak, oturma açısından kullanılabilir bir etki yaratmamaktadır. Bununla birlikte, kazık sayısı arttıkça oturmayı hesaplamak için, bilinen ve kabul edilen bir analitik metod kullanılmıştır.Tezin ikinci bölümünde, kazık-radye sistemi modeline, sonlu eleman çözümlemesi yapılmıştır. Bu amaçla Plaxis 3D Foundation Engineering programı kullanılmıştır. Bu çözümleme, analitik hesaplarla da desteklenmiştir. Kullanılan model 450 kPa ile yüklenmiştir. Çalışmalar, 25 m ve 30 m olmak üzere iki farklı kazık boyu dikkate alınarak, iki set halinde yapılmıştır. Çalışmalar sırasında, kazık sayıları 63' den 143' e kadar arttırılmıştır. Geri kalan tüm parametreler sabit tutulmuştur. Sonuçlar, benzer olarak, optimum sayıda kazık kullanmanın oturmayı kabul edilebilir seviyeye indirmede yeterli olacağını göstermektedir. Karşılaştırmalar ve sonuçların detaylı incelemesi tez içerisinde sunulmuştur.