Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

An analytical study on minimum confinement in spiral columns

Fretli kolonlarda minimum sargı donatısı üzerine analitik bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167030 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ANALYTICAL STUDY ON THE MINIMUM CONFINEMENT IN SPIRAL COLUMNS Özkaya, Cenan M.S., Department of Civil Engineering Supervisor: Prof. Dr. Güney Özcebe Co-Supervisor: Prof. Dr. Uğur Ersoy July 2005, 135 pages The minimum spiral ratio equation given in the codes is derived by equating the strength at the second peak to the strength at the first peak for spiral columns tested under uniaxial load. In this study, specimen behavior under combined bending and axial load was taken as basis while deriving proposed equations. Analyses were carried out by using a Moment- Curvature program. For normal strength concrete, one regression and one simplified equation giving minimum spiral ratio are proposed. Difference between two equations arises from the number in front of (Ac/Ack). In regression equation, this number is calculated by means of a function. In simplified equation, this number is a constant. For high strength concrete, a different regression equation is proposed which is valid for concrete strengths up to 95 MPa. Simplified equation proposed for normal strength concrete is also proposed for high strength concrete up to concrete strengths of 120 MPa. It was found that; (i) Simplified equation proposed for normal and high strength concrete yielded consistent results in the range of variables studied; (ii) Except some points, IVregression equations yielded consistent results; (iii) It is recommended to use simplified equation instead of regression and code equations since it yields more consistent results than code and regression equations. Keywords: Confined Concrete, Ductility, Moment-Curvature, Minimum Spiral Volumetric Ratio

Summary:

oz FRETLİ KOLONLARDA MINIMUM SARGI DONATISI ÜZERİNE ANALİTİK BİR ÇALIŞMA Özkaya, Cenan Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Güney Özcebe Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Uğur Ersoy Temmuz 2005, 135 sayfa Yürürlükte olan Betonarme yönetmeliklerinde minimum fret oranını veren denklem, eksenel basınç altındaki kolonun ikinci tepe noktasındaki dayanımın birinci tepe noktasındaki dayanıma eşit olmasına dayanmaktadır. Bu çalışmada ise kesitlerin eğilme ve eksenel yük altındaki davranışları esas alınarak minimum fret oranını veren denklemler elde edilmiştir. Analizler bir Moment-Eğrilik programı aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Normal dayanımlı betonlar için minimum fret oranını veren bir adet regresyon ve bir adet basitleştirilmiş denklem önerilmiştir. Bu iki denklemin farkı, regresyon denkleminde (Ac/AciJ'in önündeki sayı bir fonksiyon aracılığı ile hesaplanırken basitleştirilmiş denklemde bir sabittir. Yüksek dayanımlı betonlarda, 95 MPa beton dayanımına kadar geçerli olan farklı bir regresyon denklemi önerilmiştir. Normal dayanımlı betonlar için önerilen basitleştirilmiş denklem 120 MPa beton dayanımına kadar yüksek dayanımlı betonlar için de önerilmiştir. (i) Çalışılan parametrelerde, basitleştirilmiş denklemin normal ve yüksek dayanımlı betonlarda tutarlı sonuçlar verdiği; (ii) Regresyon denklemlerinin bazı noktalar haricinde vıtutarlı sonuçlar verdiği; (iii) Basitleştirilmiş denklemin çalışılan parametrelerde daha tutarlı sonuçlar verdiğinden dolayı regresyon ve yürürlükte olan denklemlerin kullanılmasından daha avantajlı olduğu sonuçlarına varılmıştır. Anahtar Sözcükler: Sargılı Beton, Süneklik, Moment-Eğrilik, Minimum Hacimsel Fret Oranı vıı