Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Application of rainfall-runoff on Sohu basin

Sohu havzası'nda yağış-akış uygulaması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116228 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN APPLICATION OF RAINFALL-RUNOFF ON SOHU BASIN Demir, Hüsnü MSc, The Graduate School of Geodetic and Geographic Information Technologies Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nurünnisa Usul April 2001, 84 pages In the design of hydraulic structures, the vital part is the determination of design discharges. The design discharge on the other hand is a function of both climatic factors and the characteristics of the basin. Each basin is a unique entity and has certain rainfall-runoff relationship. In this study, rainfall-runoff relationship of a pilot basin in Turkey is determined using a hydrologic model and Geographical Information Systems technology. The study area is Sohu Basin, which is around 75 km to the northwest of Ankara near Kızılcahamam. The basin has an area of 136.6 km2 and its characteristics are determined by the help of Geographical Information Systems technology by using different softwares such as Arc/Info, Arc View, Maplnfo and TNTmips from the 1/25000 scale topographic map sheets. Geology, land use and soil ininformation of the basin are also obtained and put into digital form. Meteorological and hydrologic data of the basin are collected and their areal averages are also determined. At the end, using a hydrological model, NAM module of MIKE11 software, the rainfall-runoff relationship is determined. Keywords: Rainfall-Runoff Relationship, Watershed, NAM, MIKE11, Hydrologic Modeling, GIS. IV

Summary:

oz SOHU HAVZA'SINDA YAĞIŞ AKIŞ UYGULAMASI Demir, Hüsnü Yüksek Lisans., Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Nurünnisa Usul Nisan 2001, 84 sayfa Akım değerlerinin belirlenmesi hidrolik yapıların projelendirilmesinde en önemli noktadır. Proje esnasında kullanılan akım değerleri ise hem iklimsel faktörlere hem de havzanın fiziksel özelliklerine bağlıdır. Her havza kendi başına bir varlık olup kendine ait yağış-akış ilişkisi vardır. Bu çalışmada, Türkiye'de bir pilot havzada Coğrafi Bilgi Sistemleri teknikleri ve bir hidrolojik model kullanarak yağış akış ilişkisi bulunmaya çalışılmıştır. Çalışma alanı olan Sohu Havza'sı Ankara'nın 75 km kuzey batısında ve Kızılcahamam yakınındadır. Havza 136.6 km alana sahiptir. Havza özelliklerinin belirlenmesinde coğrafi bilgi sistemi yazılımları (Arc/Info, ArcView, Maplnfo, TNTmips) ile 1/25000 ölçekli topografik harita paftaları kullanılmıştır. Jeoloji, arazi kullanım ve toprak haritaları sayısallaştırılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri tarafından kullanılabilir hale getirilmiştir. Ayrıca, meteorolojik ve hidrolojik veriler toplanmışve alansal ortalamaları hesaplanmıştır. Son olarak, MIKE11 yazılımının NAM modülü kullanılarak yağış-akış ilişkisi çıkarılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yağış Akış İlişkisi, Havza, NAM, MKE11, Hidrolojik Modelleme, CBS. vı