Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An approach for conservation of railway heritage; Assessing and experiencing the İzmir-Aydın railway line

Demiryolu mirası için bir yaklaşım; İzmir-Aydın demiryolu hattının incelenmesi ve deneyimlenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167154 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN APPROACH FOR CONSERVATION OF RAILWAY HERITAGE; ASSESSING AND EXPERIENCING THE İZMİR - AYDIN RAILWAY LINE Köşgeroğlu, Fahrettin Emrah M.S., Department of Architecture in Restoration Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan July 2005, 209 pages The aim of this thesis is to prepare a conservation project proposal for the first railway line in Anatolia which is the İzmir - Aydın Railway Line constructed between 1856 and 1866. The historical, political and social background is included in to the subject as well as the recent international debates on railway heritage conservation which provides main frame for the thesis. Here, the problems regarding the Anatolian railway heritage will be defined and to develop a framework for the necessary conservation activities will be suggested including a proposal for the İzmir - Aydın railway line as the case study. Considering the multidimensional aspects of railway heritage the architecture of the railway stations were chosen as the main focus of the thesis. The station complexes were examined in detail for this purpose. In addition to architectural survey, the history of the line, its political background, the geography in which the line is placed are included into this thesis. The evaluation and the proposal have been developed according to this wide set of information. IVKeywords: railway, railway heritage, conservation, İzmir-Aydın railway line, railway station

Summary:

oz DEMİRYOLU MİRASI İÇİN BİR YAKLAŞIM; İZMİR - AYDIN DEMİRYOLU HATTININ İNCELENMESİ VE DENEYİMLENMESİ Köşgeroğlu, Fahrettin Emrah Yüksek Lisans., Mimarlık Bölümü, Restorasyon Ana Bilim Dalı Tez yöneticisi: Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan Temmuz 2005, 209 sayfa Bu çalışmanın konusu Anadolu'da 1856 - 1866 yılları arasında inşa edilmiş ilk hat olan İzmir - Aydın demiryolu hattı için bir koruma proje önerisi hazırlanmasıdır. Tarihi, sosyal ve politik boyutlarıyla beraber, son dönemde konuyla ilgili uluslararası tartışmalar çalışmanın ana çerçevesini oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı Anadolu demiryolu mirasının korunması üzerine bir metodu, İzmir - Aydın demiryolu hattının koruma projesi üzerinden tartışmaktır. Bu konuda yeni bir koruma yaklaşımın gerekliliği çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Demiryolu mimarisi çalışmanın ana konusudur. Özellikle istasyon kompleksleri detaylı şekilde incelenmiştir. Aynı zamanda demiryolunun çok parçalı yapısı nedeniyle, hattın tarihi, politik ve ekonomik etkileri ve coğrafyası çalışmanın içine katılmıştır. Değerlendirme ve koruma projesi önerisi ise bütün bu geniş bilgi gruplarının değerlendirilmesi ile oluşmuştur. viAnahtar Kelimeler: demiryolu, demiryolu mirası, koruma, İzmir-Aydm demiryolu, demiryolu istasyonu vu