Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

An Approach for eliciting functional requirements of the software intensive systems based on business process modelling

Yazılım ağırlıklı sistemlerin fonksiyonel gereksinimlerinin iş süreç modellemeyi esas alarak elde edilmesi için bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119492 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN APPROACH FOR ELICITING FUNCTIONAL REQUIREMENTS OF THE SOFTWARE INTENSIVE SYSTEMS BASED ON BUSINESS PROCESS MODELING Yıldız, Okan M.S., Department of Information Systems Supervisor: Nusret GÜÇLÜ Co-Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Onur Demirörs August 2002, 1 1 1 pages In this thesis, eliciting system functional requirements based on business requirements during software intensive systems acquisition or development process is investigated and an approach is proposed for this purpose. Concepts and current problems within the framework of business requirements are investigated with a general literature review of requirements engineering and technology acquisition. Determination of requirements of IT system to be acquired according to the business objectives and base lining business processes is dealt with business process modeling. ARIS providing integrated and complete information system architecture along with modeling techniques and modeling tool is also investigated. Proposed approach recommends EEPC as process modeling technique and ARIS software as supporting toolset, and explains how to conduct application of automatic requirements eliciting from business process models, by extending a reporting script provided by ARIS software. Proposed approach was partially applied to the real project and the obtained results were presented in this thesis. Keywords: Requirements Engineering, Business-IT Alignment, Business Process Modeling, and Requirements Elicitation. in

Summary:

oz YAZILIM AĞIRLIKLI SİSTEMLERİN FONKSİYONEL GEREKSİNİMLERİNİN İŞ SÜREÇ MODELLEMEYİ ESAS ALARAK ELDE EDİLMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM Yıldız, Okan Yüksek Lisans, Bilgi Sistemleri Bölümü Tez Yöneticisi: Nusret GÜÇLÜ Ortak Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Onur Demirörs Ağustos 2002, 111 sayfa Bu çalışmada, yazılım ağırlıklı sistem alım veya geliştirme sürecinde, sistem fonksiyonel gereksinimlerinin is gereksinimleri esas alınarak elde edilmesi incelenmiştir ve bunun için bir yaklaşım önerilmiştir. Gereksinim mühendisliği ve iş gereksinimleri çerçevesinde teknoloji tedariki ile ilgili literatüre genel bir bakışla kavramlar ve mevcut problemler incelenmiştir. Tedarik edilecek bilgi teknoloji sistem gereksinimlerinin iş amaçlarına uygun ve iş süreçlerini esas alarak belirlenmesi is süreç modelleme ile birlikte ele alınmıştır. Ayrıca sağladığı entegre ve tam bilgi sistem mimarisi, modelleme teknikleri ve modelleme aracıyla ARIŞ incelenmiştir. Önerilen yaklaşım iş süreç modelleme tekniği olarak EEPC ve bunu destekleyen araç olarak ARIŞ yazılımım önermekte; ARIŞ yazılımının sağladığı bir raporlama program parçacığın genişletilerek iş süreç modellerinden otomatik gereksinim çıkartma uygulamasının nasıl yapılacağını açıklamaktadır. Önerilen yaklaşım bir projede kısmen uygulanmış ve elde edilen sonuçlar tez içinde sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Gereksinim Mühendisliği, İş-Teknoloji Uyuşması, İş Süreç Modelleme, Gereksinim Çıkartma. iv