Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Approach for evaluating usability of personal digital assistants

Kişisel sayısal asistanların kullanılabilirliği ölçümüne farklı bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119009 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN APPROACH FOR EVALUATING USABILITY OF PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS Ayvaz, Erdem M. S., Department of Industrial Design Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mehmet ASATEKİN January 2002, 91 pages As the information technology advanced, amount of information an individual must deal with increased as well. There are many products, based on paper, which are designed to deal with personal information. Electronic consumer device manufacturers' solution to personal information management (PIM) is "personal digital assistant (PDA)". PDA has all the functionality its predecessors have; in addition stores information digitally that adds extra functionality. Although digital devices have more functions proposed to make life easier, people still use paper tools. This may be explained with many factors like: market, social or psychological. From designer's viewpoint, one must seek the answer in usability. Usability observes the interaction between human and the product. By studying usability of a product one may find the defective parts in this interaction. The interaction between human and a PDA may be studied in this context to discover inthe defects in design. There are usability studies on PDA done by both manufacturers and usability scientists. However these studies are generally focused on software interface not on the particular function or in a particular context. This research aims to propose a different approach to evaluate PIM function usability of PDA. To demonstrate the approach a case study is done where PIM features of PDA is compared with a paper personal organizer. Keywords: usability, personal digital assistant, personal information management, interruption, resumption, PDA, PIM. IV

Summary:

öz KİŞİSEL SAYISAL ASİSTANLARIN, KULLANILABİLİRLİĞİ ÖLÇÜMÜNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Ayvaz, Erdem Yüksek Lisans, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Tez Yöneticisi: Doçent Dr. Mehmet Asatekin Ocak 2002, 91 Sayfa Enformatik teknolojilerindeki ilerlemelerle birlikte, bireylerin üstesinden gelmesi gereken bilgi miktarı da önemli ölçüde artmaktadır. Kişisel bilgiyi kullanabilmek için, kağıt temelli pek çok ürün bulunmaktadır. Kişisel Bilgi Yönetimi (KBY)'ne elektronik tüketici ürünleri üreticilerinin çözümü ise "Kişisel Sayısal Asistan" (KSA) cihazlarıdır. KSY, öncülünün tüm işlevselliğine sahiptir; buna ek olarak bilgiyi sayısal olarak saklamaktan doğan ek işlevselliği de bulunmaktadır. Sayısal cihazların hayatı kolaylaştırmak için sunduğu pek çok işlev olsa da, insanlar hala kağıt temelli araçları kullanmaktadır. Bunu açıklayan pek çok faktör -piyasa koşulları, sosyal yada psikolojik etkenler gibi- olabilir. Tasarımcının bakış açısından, cevap kullanılabilirlikte aranmalıdır. Kullanılabilirlik, insanla ürün arasındaki ilişkiyi inceler. Bir ürünün kullanılabilirliği araştırılarak, bu ilişkideki aksayan yönler tespit edilebilir. İnsan ve KSA arasındaki ilişki bu çerçevedeincelenerek tasarımdaki aksaklıklar bulunabilir. KSA cihazları üzerinde üreticiler ve kullanılabilirlik üzerine çalışan bilim adamları tarafından yapılmış kullanılabilirlik çalışmaları vardır. Ancak bu çalışmalar genellikle belirli bir işlev veya ortam üzerine değil, yazılım arayüzü üzerine odaklanmıştır. Bu araştırma, KSA cihazlarının KBY işlevini değerlendirmek amacıyla farklı bir yaklaşım önermektedir. Yaklaşımın getirilerini gözlemlemek amacıyla, kağıt bir ajanda ile bir KSA'nın karşılaştırıldığı bir kullanılabilirlik test çalışması yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kullanılabilirlik, Kişisel Sayısal Asistan, Kişisel Bilgi Yönetimi vı