Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

An approach for seismic damage assessment of residential buildings

Konut tipi yapıların sismik hasar değerlendirmesi için bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 368951 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

For developing countries in earthquake-prone regions, two main issues in seismic damage estimation are identification of seismic hazard in the region of interest and up-to-date information of the existing building stock. This study proposes an approach to handle these key issues and to obtain reliable measures for regional seismic damage estimation. The approach makes use of the basic structural information for different types of construction. This information can be readily available or may have been obtained after conducting a walk-down (street) survey in the region of interest. Then these parameters, which reflect the local characteristics of the building stock, are used to classify the residential buildings and to construct idealized SDOF models in order to provide an estimation of seismic damage of the buildings under consideration. After the formation of SDOF models, the seismic response of each building sub-classes are obtained through dynamic analyses. Within the scope of the proposed approach, scenario earthquakes are simulated due to scarcity of the real ground motion records recorded in the region during past earthquakes. The simulated records are obtained with regional seismic parameters regarding the source, path and site effects. The SDOF models are assumed to be subjected to these simulated records in order to obtain the seismic response. At the final step, the SDOF displacements obtained from dynamic analyses are compared with pre-defined limit states for different building types and the corresponding damage states of the buildings are estimated. The final part of the study is devoted to the application of the proposed approach to one of the most earthquake-prone regions in Turkey and the world; the city of Erzincan. The results reveal that Erzincan city is under high risk, hence precautions should be taken immediately before an other major earthquake hits to the city. Keywords: Seismic damage estimation, SDOF models, limit states, dynamic analysis.

Summary:

Gelişmekte olan deprem bölgesi ülkeler için sismik hasar tahminindeki başlıca iki konu, bölgesel deprem tehlikesinin belirlenmesi ve bölgede yer alan bina stoğu ile ilgili güncel verilerin bir araya getirilmesidir. Bu çalışma, bu temel konuları ele almak ve bölgesel sismik hasar tahminini gerçekleştirmek için alternatif yaklaşım önermektedir. Bu yaklaşım, mevcutta hazır olan bina bilgilerini ya da sokak taraması sonucu elde edilmiş olan temel yapısal bilgileri kullanmayı amaçlamaktadır. Bina stoğunun yerel özelliklerini yansıtan bu özellikler, bir sonraki aşamada binaları sınıflandırmak ve binaların sismik hasar tahminlerini için tek dereceli system (TDS) modelleri oluşturmak amacıyla kullanılır. TDS modelleri oluşturduktan sonra, dinamik analiz sonucunda her bir bina alt sınıfı için sismik tepkiler elde edilir. Önerilen yöntem kapsamında, bölgede kaydedilmiş gerçek yer hareketi kayıtlarının azlığı nedeniyle senaryo depremleri simüle edilmektedir. Simüle edilen kayıtlar, kaynak, yol ve saha etkilerine ilişkin bölgesel sismik parametreleri ile elde edilir. TDS modellerinin sismik tepkileri, simüle edilen kayıtlar kullanılarak elde edilmektedir. Son adımda, dinamik analizler sonucu elde edilen TDS deplasmanları daha önceden tanımlanmış olan limit durumlarla karşılaştırılır ve bunun sonucu olarak tüm bina türleri için içinde bulundukları hasar durumları tahmin edilir. Çalışmanın son bölümü önerilen yaklaşımın, Türkiye ve dünyada depreme en yatkın bölgelerden biri olan Erzincan şehrinde uygulanmasına ayrılmıştır. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, Erzincan şehri deprem açısından yüksek risk taşımaktadır ve olası büyük bir deprem şehri vurmadan önce bu konuda bir an önce tedbirlerin alınması gerekmektedir. Anahtar Sözcükler: Sismik hasar tahmini, TSD modeller, limit durumu, dinamik analiz