Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Boğaziçi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

An approximate method for calculation of maximum load of semi-rigid frames

Yarı-rijit birleşimli çelik çerçevelerin yük taşıma kapasitelerinin hesaplanması için yaklaşık bir yöntem

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 152534 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

IV ABSTRACT AN APPROXIMATE METHOD OF ANALYSIS FOR CALCULATION OF MAXIMUM LOAD OF SEMI-RIGID FRAMES This study is aimed at proposing a simplified, but nevertheless relatively accurate, analysis method more appropriate to daily design practice of semi-rigid steel frames. The validity of rigid frame assumption for preliminary analysis of semi-rigid steel frames is investigated. In this study, A number of semi-rigid steel frames with different frame properties are analyzed using PAAP software. Ultimate vertical load carrying capacities of these frames are determined performing advanced analysis for loads acting directly on columns and distributed loads on beams separately. Connection nonlinearity, member imperfections, gradual yielding, second-order effects are included in the analyses. Three-parameter power model is used to express nonlinear behavior of semi-rigid connections mathematically. A multivariate regression analysis is performed using MathCAD software to relate ultimate load carrying capacities of frames to several frame properties. Regression equations for each load case are formulated on Excel spreadsheets on the attached diskette. Relative ratios of the values of ultimate loads predicted by these equations and those obtained from advanced analyses are calculated to determine degree of accuracy of regression equations.

Summary:

ÖZET YARI-RIJIT BIRLEŞIMLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN YUK TAŞIMA KAPASİTELERİNİN HESAPLANMASI İÇİN YAKLAŞIK BİR YÖNTEM Bu çalışmada yarı-rijit çelik çerçevelerin analizi için basitleştirilmiş fakat bunun yanında nispeten doğru sonuçlar veren ve günlük dizayn işi için daha uygun bir metodun sunulması amaçlanmıştır. Yarı-rijit çelik çerçevelerin ön analizinde kullanılan rijit çerçeve kabulünün geçerliliği araştırılmıştır. Bu çalışmada yarı-rijit çelik çerçeveler PAAP programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çerçevelerin düşey yük taşıma kapasiteleri gelişmiş analiz yöntemi kullanılarak kolonlar üzerine etki eden nokta yükler ve kirişlere etki eden yayılı yükler için ayrı olarak hesaplanmıştır. Birleşim nonlineariteleri, eleman pürüzlülükleri, kademeli akma ve ikinci-mertebe etkileri analizlerde göz önüne alınmıştır. Yarı-rijit birleşimlerin doğrusal olmayan davranışları üç-parametre modeli kullanılarak matematiksel olarak ifade edilmiştir. Yük taşıma kapasitelerini çerçeve özelliklerine bağlamak için MathCAD programı kullanılarak çok değişkenli regrasyon analizi yapılmıştır. Regrasyon denklemleri ekteki diskette bulunan Excel dosyalarında formüle edilmiştir. Regrasyon denklemleri kullamlarak elde edilen değerlerle gelişmiş analiz yönteminden elde edilen değerlerin oranlan hesaplanarak regrasyon denUemlerinin doğruluk derecesi belirlenmiştir.