Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

An aptitude treatment interaction study: The effect of inquiry-based instruction and lecture instruction on high school students' physics achievement

Bir öğrenci özellikleri-uygulama etkileşimi çalışması: Sorgulama temelli öğretim ve düz anlatım metotlarıyla öğretimin lise öğrencilerinin fizik başarısı üzerindeki etkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 269525 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study investigates the effect of methods of instruction (inquiry-based versus lecture instruction) and their interactions with students? cognitive styles (field-dependent, field-mixed, and field-independent) and with other independent variables on 11th grade students? physics achievement in and attitude toward electric circuits concepts in central district of Aydın.Lesson plans, instructional materials were developed for the inquiry-based instruction. Teachers? regular classroom practices were accepted as lecture method. Physics achievement test, physics attitude scale, observation checklists, and GEFT were used as data collection instruments. Treatment was implemented to 298 11th grade students in central district of Aydın. Physics achievement test and physics attitude scale were administered to the students as pre and post tests while GEFT was administered only as pre test.MANCOVA was used as statistical analysis method to analyze data. The dependent variables of this study were the achievement (PSTACH) and attitude (PSTATT) scores of the students. The covariate and gender were used to statistically equalize the students? characteristics. Group membership with respect to two groups (inquiry or lecture groups) was named here as ?MOI; methods of instruction? (2 level categorical) and used as fixed factor of this study with the other group membership variables, students? physics achievement pretest scores (PREACH), physics attitude pretest scores (PREATT), School, previous physics course grades (PPCG), cognitive style (CoS, 3 level categorical), and the interaction terms of MOI*PREACH, MOI*PPCG, PREATT*MOI*PPCG*CoS, MOI*PPCG*CoS, PREACH*School, and PREACH*PREATT.In general, inquiry instruction was effective than the lecture instruction with respect to PSTACH in electric circuits subject. However, there was not a significant difference in effectiveness of both methods in improving students? attitudes toward electric circuits subject. In essence, each method of instruction was not effective on improving students? attitudes toward electric circuits subject. Although, this study could not find any statistically significant interaction effect of MOI and other independent variables on students? PSTATT scores, practical significance was investigated for the interaction terms.

Summary:

Bu çalışma öğretim metotlarının (sorgulama temelli öğretim ve düz anlatım) ve bu metotların öğrencilerin bilişsel stilleri (alana bağlı, alan-orta, alandan bağımsız) ve diğer bağımsız değişkenler ile etkileşimlerinin Aydın'ın merkez ilçesindeki 11. sınıf öğrencilerinin elektrik devreleri konusuna ilişkin fizik başarısına ve bu konuya karşı tutumlarına etkisini araştırmaktadır.Sorgulama temelli öğretim metodu için ders planları ve öğretim materyalleri geliştirilmiştir. Öğretmenlerin her zaman uyguladıkları sınıf pratikleri ise düz anlatım yöntemi olarak kabul edilmiştir. Veri toplama aracı olarak fizik başarı testi, fiziğe karşı tutum testi, gözlem kontrol listesi ve GEFT kullanılmıştır. Uygulama Aydın'ın merkez ilçesinden seçilen 298 11. sınıf öğrencisiyle yapılmıştır. Uygulamadan önce ve sonra öğrencilere fizik başarı testi, fiziğe karşı tutum testi uygulanmıştır. GEFT ise sadeced uygulamadan önce uygulanmıştır.Verileri analiz etmek için Çoklu Kovaryans Analizi (MANCOVA) kullanılmıştır. Bu çalışmanın bağımlı değişkenleri öğrencilerin fizik son test başarı puanları ve tutum son test puanlarıdır. Cinsiyet değişkeni öğrenci özelliklerini istatistiksel olarak eşitlemek için kovaryant olarak kullanılmıştır. İki gruba (sorgulama temelli öğretim ve düz anlatım) ilişkin grup üyeliği burada öğretim metodu (2 seviyeli kategorik) olarak adlandırılmış ve diğer grup üyeliği değişkenleri olan öğrencilerin fizik öntest başarı puanları, fizik ön test tutum puanları, okul, fizik dersinin önceki notu, bilişsel stil (3 seviyeli kategorik) ve MOI*PREACH, MOI*PPCG, PREATT*MOI*PPCG*CoS, MOI*PPCG*CoS, PREACH*School, and PREACH*PREATT etkileşim terimleri ile bu çalışmanın sabit faktörü olarak kullanılmıştır.Genellikle elektrik devreleri konusunda öğrencilerin fizik son test başarıları açısından sorgulama yöntemi düz anlatım yöntemine göre daha etkilidir. Ancak, öğrencilerin elektrik devreleri konusuna karşı tutumlarını arttırmada iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Gerçekte, iki öğretim metodu da öğrencilerin elektrik devreleri konusuna karşı tutumunu arttırmada etkili değildir. Bu çalışmada, öğretim yöntemi ve öğrencilerin tutum son test puanlarındaki diğer bağımsız değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir etkileşim bulunmamıştır, ancak etkileşim terimlerinin pratik anlamlılığı araştırılmıştır.