Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Archaeometry study of the urban dynamics at Kerkenes mountain based on the integration of geomagnetic data and GIS

Kerkenes dağı'ndaki kentsel dinamiklerin jeofizik verisinin CBS ile birleştirilmesine dayanan arkeometrik çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116348 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ARCHAEOMETRIC STUDY OF THE URBAN DYNAMICS AT KERKENES DA? BASED ON THE INTEGRATION OF GEOMAGNETIC DATA AND GIS. AYDIN, Z. Nahide M. Sc, Department of Archaeometry Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Vedat TOPRAK June 2001, 91 Pages This study deals with the analysis and evaluation of geophysical data within the ancient city located on Kerkenes Mountain. 1424 units of subsurface features are identified and digitized from geomagnetic map. An algorithm is developed to investigate the relationship between landscape and subsurface data. This algorithm involves following steps: 1) Elevation, slope and aspect values for the landscape are obtained from GPS data, 2) Elevation, slope and aspect values of the subsurface data are derived from digitized data, 3) Corresponding histograms of these values are subtracted from each other to define the threshold values, 4) Landscape which is out of threshold values are discarded from digital map. The analysis indicate that most of subsurface features are located on 4 to 10 degree slopes, 1290 to 1319 m elevation oriented in NE-SW and NW-SE directions. Keywords: Geomagnetic, Archaeology, Kerkenes, Archaeometry, GIS m

Summary:

öz KERKENES DAĞ'INDA Kİ KENTSEL DİNAMİKLERİN JEOFİZİK VERİSİNİN CBS İLE BİRLEŞTİRİLMESİNE DAYANAN ARKEOMETRİK ÇALIŞMA AYDIN, Z. Nahide Yüksek Lisans, Arkeometri Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Vedat TOPRAK Haziran 2001, 91 Sayfa Bu çalışma Kerkenes dağı'nın üstünde bulunanan antik kentin jeofizik verilerinin analizi ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. Jeomanyetik haritada 1424 adet yüzeyaltı elemanı tanımlanmış, sayısallaştırılmıştır. Arazi ile yüzeyaltı verileri arasındaki ilişkiyi saptamak için bir algoritma geliştirilmiştir. Bu algoritma aşağıdaki basamakları içermektedir: 1) Arazinin yükseklik, eğim ve bakı değerleri GPS verisinden elde edilmiş, 2) Yüzeyaltı verilerinin yükseklik, eğim ve bakı değerleri sayısallaştırılmış veriden elde edilmiş, 3) Bu değerlerin eş düşen histogramları eşik değerlerini belirlemek için biribirinden çıkartılmıştır. 4) Eşik değerlerinin dışında kalan alanlar sayısal haritadan çıkartılmıştır. Analiz sonuçlan yüzeyaltı verilerinin 4 ila 10 derece eğimli, yüksekliği 1290 ila 1319 metre arasında değişen, yönü kuzeydoğu-güneybatı ve kuzeybatı-güneydoğu olan alanlarda yoğunlaştığını göstermektedir. Anahtar sözcükler: Jeomanyetik, Arkeoloji, Kerkenes, Arkeometri, CBS iv