Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An archetypal analysis of E. M. Forster's fiction

E. M. Forster'ın eserlerinin arketipsel açıdan analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147666 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The present analysis is intended to shed some light on Forster's use of myth, recurrent mythical images and archetypal patterns in his works. This study analyses Forster's archetypal images making particular references to his major works namely, short stories, Where Angels Fear to Tread, A Room with a View, The Longest Journey, Howards End and A Passage to India. The study is confined to the functions and significance of the mythical images and archetypal patterns represented in the aforementioned works. Forster tried to reflect the insecurity and rootlessness of modern life through mythical motifs; he showed a modern man who has become alienated from himself and nature. Forster's most obvious use of mythology is found in the short stories, which are fantasies. It is a mythology which stems from earth and nature, the two elements which act as unifying forces throughout his fiction. It is interesting to note further that this preoccupation with earth and nature is carried into all the other novels before A Passage to India. Forster's use of classical myth and his general attitude toward nature and earth are found in all his fiction. IVThe method used is archetypal criticism; it deals with archetypes which are primordial images perceived across cultures, inherited from time immemorial, issuing from a 'collective unconscious'. An archetype is a mythic symbol, which is deeply rooted in the unconscious, more broadly based on a foundation of universal nature than an ordinary literary symbol, and is more generally expressive of the elemental in man and nature. Chapter one identifies the dominant archetypal approaches and further selects the most appropriate framework for a study of myth and archetypes in Forster's work. Chapter two deals with nature archetypes which find their best expression in Forster's short stories. Chapter three and four focus on Forster's character archetypes in his A Room with a View, and Where Angels Fear to Tread. Chapter five attempts to explore the tragic and heroic aspects of the character archetypes in The Longest Journey. Chapter six deals with Forster's use of archetypal symbols in Howards End. Chapter seven focuses on Forster's prophetic vision in A Passage to India, in which Forster exhibited a prophetic tone of voice and extended the scope of his archetypes. The purpose of this dissertation is to analyse E. M. Forster's use of myth, recurrent mythical images and archetypal patterns in his efforts to communicate his vision of life. This study argues that Forster progresses from fantasy to prophecy. Depending on this progress, Forster's archetypes evolve. This investigation familiarises the reader with how mythical motifs and archetypes enable the author to communicate his vision of reality, which is essentially timeless. Keywords: Mythology, Archetype

Summary:

Bu çalışma E. M. Forster' in mitolojiyi, sürekli olarak tekrarlanan mitolojik imgeleri ve arketipl'eri eserlerinde nasıl kullandığını ele almaktadır. Forster' in arketipsel imgeleri, kısa hikayelerine ve sırasıyla romanlarına göndermeler yapılarak analiz edilmektedir. Bu çalışmanın çerçevesi yanlızca Forster' m eserlerindeki mitolojik arketiplerin önemi ve bu arketiplerin oynadıkları rol ile sınırlıdır. Forster, eserlerinde modern yaşamın köksüzlüğünü ve güvensizliğini mitolojik motifler kullanarak ifade etmeye çalışmıştır. Kendisine ve doğaya yabancılaşan modern insanı mitolojik arketipler kullanarak gözler önüne sermiştir. Forster, mitolojik imgeleri en belirgin şekilde birer fantezi ürünü olan kısa hikayelerinde kullanmıştır. Kısa hikayelerindeki arketipler, doğa ve toprakla ilgili mitlerden ortaya çıkan arketiplerdir, ki bu arketipler daha sonraki eserlerinde de birleştirici arketipler olarak sürekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Forster' in doğa ve vıtoprak arketiplerini A Passage to India (Hindistan'a Bir Geçit) adlı eserinden önceki tüm romanlarında yaygın bir şekilde kullanması oldukça ilginçtir. Forster, tüm eserlerinde klasik mitlere ait doğa ve toprak arketiplerini birleştirici unsurlar olarak, temel arketipler olarak kullanmıştır. Kullanılan yöntem arketipsel eleştiri metodudur. Arketipsel eleştiri, yüzyıllarca kültürden kültüre aktarılan ve artık hatırlayamadığımız dönemlere ait ortak bilinçaltımızdan bizlere miras olarak kalan ilk arketipleri ele alan bir eleştiri yöntemidir. Bir arketip, sıradan bir edebi sembolden farklı olarak bilinçaltımızm derinlikelerinde kökleşmiş, evrensel bir kimliği bulunan mitolojik bir semboldür. Çalışmanın "Giriş"i olan birinci bölüm' de etkinliği fazla olan arketipsel yaklaşımlar ele alınmakta ve E. M. Forster' m eselerindeki mitolojik imgeleri ve arketipleri ele almak için en uygun arketipsel eleştiri yöntemi belirlenmektedir. İkinci bölüm'de doğa arketiplerinin en güzel örneklerinin bulunabileceği kısa hikayeler incelenmiştir. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde Forster' m A Room with a View, ve Where Angels Fear to Tread adlı eserlerinde kullanmış olduğu karakter arketipleri üzerinde durulmaktadır. Beşinci bölümde The Longest Journey' deki karakter arketiplerinin trajik ve kahramansal yönleri ele alınarak karakter arketipleri daha geniş bir şekilde sunulmaktadır. Altıncı bölüm Howards End' deki arketipsel nitelik kazanan eşyaları ve sembolleri incelemektedir. Yedinci bölüm'de, Forster' in bakış açısını tamamen genişlettiği, arketiplerine evrensel bir boyut kazandırdığı A Passage to India ele alınmaktadır. Bu çalışma Forster'ın yazma serüveninin fantezi türü ile başlayıp, evrensel değerleri ele aldığı kendi deyimiyle 'prophecy' ile sona erdiğini tartışmaktadır. vııForster'ın bu gelişimine bağlı olarak kullandığı arketiplerde gelişmiş ve değişime uğramıştır. Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Arketip vııı