Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An Architectural and literary overview of Ankara betwen 1923-1950

1923-1950 yılları Ankara'sına mimari ve edebi bir bakış

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 94015 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ARCHITECTURAL AND LITERARY OVERVIEW OF ANKARA BETWEEN 1923-1950 DİNÇER, Emel M.A. in History of Architecture Supervisor: Prof. Dr. İnci Aslanoğlu December 2000, 128 pages. The aim of this study is to investigate the transformation of Ankara between the years 1923 and 1950, using the relationship between architecture and literature, which are two branches of art. The story of Ankara's improvement is the story of a transformation from a small insignificant town to the capital city. For Ankara, both of the architecture and literature were produced at an important time interval between 1923 and 1950; creation of a new capital city for a new republic. This study includes the descriptions of the Turkish writers of the period, most of whom were members of the new state and the National Assembly as the creators of that city. Turkish writers of the period wrote about the transformation of Ankara and documented the architecture in inlife with a great interest, and sensibility and awareness for urbanization of a city and the architectural products. The subject of the second chapter is the story of Ankara's transformation within the framework of literary texts of the writers. The third chapter is an observation of the changing dwelling types in Ankara between 1923 and 1950 taken from the literature, which tackled the detailed architectural features of the houses and the lifestyles of the inhabitants. The subject of the fourth chapter is the dreams about Ankara, the Ankara Utopia created with the ideology of Kemalism by the writers. Before the action for space, the imagination began to work and the writers of the period created Ankara Utopias. Keywords: Ankara, architecture, literature, capital city, modernization, housing. IV

Summary:

oz 1923-1950 YILLARI ANKARA'SINA MİMARİ VE EDEBİ BİR BAKIŞ DİNÇER, Emel Yüksek Lisans Tezi, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Prof. Dr. İnci Aslanoğlu Aralık 2000, 128 sayfa. Bu çalışma, Ankara' run 1923-1950 yıllan arasındaki dönüşümünü sanatın iki ayrı dalı olan mimarlık ve edebiyat ilişkisi kullanılarak incelemeyi amaçlamaktadır. Ankara'nın gelişiminin öyküsü, küçük önemsiz bir kasabanın başkente dönüşümünün öyküsüdür. Ankara'nın dönüşümünün öyküsünü anlatan mimari ve edebi ürünler cumhuriyet için yeni bir başkentin yaratıldığı önemli bir zaman aralığı olan 1923-1950 yıllan arasında ortaya konmuştur. Bu çalışma bir çoğu yeni devletin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri olan, başkentin yaratıcıları konumundaki dönemin yazarlarının anlatımlarını kapsamaktadır. Dönemin yazarlan Ankara'nın dönüşümünü belgelemişler; büyük bir ilgi, duyarlılık ve bilinçle yaşam içindeki mimari ve kentleşme hakkında yazılar yazmışlardır. ikinci bölümün konusu dönemin yazarlarının edebi metinleri çerçevesinde Ankara'nın dönüşümünün öyküsüdür. Üçüncü bölüm; 1923-1950 yıllan arasındaAnkara'da değişen konut tiplerini, mimari özelliklerini ve ev sakinlerinin yaşam biçimlerini detaylı biçimde anlatan edebi metinlerin ışığında bir incelemedir. Dördüncü bölümün konusu ise Ankara hakkında Kemalizm ideolojisine dayanılarak dönemin yazarları tarafından üretilen hayaller ve ütopyalardır. Mekan için hayal gücü eylemden önce çalışmaya başlamış ve dönemin yazarları Ankara ütopyaları yaratmışlardır. Anahtar Kelimeler: Ankara, mimarlık, edebiyat, başkent, modernleşme, konut. vı