Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı / Bölge Planlama Bilim Dalı

An assesment of market issues and the role of social media on eco-farms

Ekolojik çiftliklerin pazara erişim sorunsalı ve sosyal medyanın rolü üzerine bir değerlendirme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 511554 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Along with neoliberal policies, there are changes in economic, social, and spatial dimensions. In particular, intensive industrialization and urbanization are affecting the rural areas. Alternative and sustainable development is needed to prevent gentrification, to protect environmental and cultural values, and to step up the socio-economic development of local people. Ecological farms to be covered within the scope of the study presents the integrated approaches of eco-tourism, voluntary tourism and experience tourism that are the type of alternative tourism. Approaches aimed in ecological farms; the creation of economic and social benefits, the creation of educational and learning activities, the provision of social and cultural sustainability, the development of environment friendly production and consumption models by reducing usage of resources. In this study, a questionnaire study was carried out with 28 ecological farm owners included in the Eco-Agro Tourism and Voluntary Knowledge and Skills Exchange on Organic Farms (TaTuTa) project which has been initiated by the Buğday Association. Value creation is emerging as a concept that is both economic and socially focused. 28 farms to be surveyed were selected in this direction. Encountered problems faced by the eco-farms that accept both voluntary and guest. farms, how they interact with volunteers and guests, how social media and online marketing systems affect economic and social value are discussed in this thesis. According to the findings, farm owners use online marketing methods substantially and benefit from social media to promote their farms, reach out to volunteers and guests, and sell farm products.

Summary:

Neoliberal politikalarla beraber; ekonomik, sosyal, kültürel ve mekansal boyutlarda değişimler yaşanmakta ve özellikle yoğun sanayileşme ve kentleşme; doğal ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan kırsal alanları olumsuz yönde etkilemektedir. Kırsal ekonomiyi canlandırmanın tarımsal üretim ile sınırlı olmadığı birçok çalışmayla ortaya konmuştur. Bu noktada turizm yoluyla altyapının geliştirilmesi, yatırımların artması, yerel halkın yaşam standartlarının yükselmesi sağlanabilir. Diğer bir yandan; kitlesel turizm; çevresel, kültürel ve sosyal karakterin yıkımını hızlandırarak, kırsal alanların soylulaşmasına yol açar. Bunları önlemek ve yerel kalkınmayı hızlandırmak için alternatif ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanması gerekmektedir. Çalışma kapsamında ele alınacak ekolojik çiftlikler; eko-turizm, gönüllü turizmi ve deneyim turizmi gibi alternatif turizm türlerine bütünleyici bir yaklaşım sunmaktadır. Ekolojik çiftliklerde yerel kalkınma boyutunda amaçlanan yaklaşımlar; ekonomik ve sosyal fayda sağlama, eğitim ve öğrenme faaliyetlerinin yaratılması, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik sağlama, kaynak kullanımının azaltılarak doğa dostu üretim ve tüketim modellerinin geliştirilmesidir. Teknoloji ve sosyal meyda; ekolojik çiftliklerdeki deneyimlerin yaratılması ve devamlılığı, gönüllülük ve çevreye duyarlılık konusunda gereken bilincin sağlanması ve bunların yayılması için önemli bir kaynaktır. Bu çalışmada, Buğday Derneği'nin başlatmış olduğu Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası (TaTuTa) projesine dahil olan 28 ekolojik çiftlik sahibiyle anket çalışması yapılmıştır. Hem gönüllü hem konuk kabul eden bu çiftliklerdeki üreticilerin karşılaştığı sorunlar, gönüllü ve konuk olarak gelen ziyaretçilerle etkileşimin nasıl sağlandığı, sosyal medya ve çevrimiçi pazarlama sistemlerinin ekonomik ve sosyal değer yaratmadaki etkileri bu tez kapsamında ele alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, çiftlik sahipleri; çiftiklerini tanıtmak, ziyaretçilere ulaşmak ve çiftlik ürünlerini satmak için büyük oranda çevrimiçi pazarlama metodlarından ve sosyal medyadan yararlanmaktadır.