Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An Assesment of the curricular change process in initiating content-based instruction in the first-year English program at Bilkent university and its implications for professional development: A case study

Bilkent Üniversitesi İngilizce birimi öğretim programındaki değişim sürecinin değerlendirilmesi ve mesleki gelişim önerileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 123032 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ASSESSMENT OF THE CURRICULAR CHANGE PROCESS IN INITIATING CONTENT-BASED INSTRUCTION IN THE FIRST-YEAR ENGLISH PROGRAM AT BİLKENT UNIVERSITY AND ITS IMPLICATIONS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT: A CASE STUDY Uzel, F. Elif Ph. D., Department of English Language Teaching Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Joshua Bear March 2002, 268 pages This study attempts to describe and assess the initiation and implementation stages of the curricular change First-Year English Program (FYEP) went through during the second half of the 1998-1999 Academic year and the 1999-2000 Academic year. The data for this study was collected through individual semi-structured interviews with 15 instructors, the head of the Program and 7 coordinators. The data was analyzed qualitatively using content analysis. Findings indicate that FYEP instructors and coordinators perceive the curricular change as mainly a shift from the collective skills-based course design process into an individual content-based course design system. Instructors reported highly positive feelings about the change process. However, certain difficulties, such as lack of quality time both to explore the change process in depth and to prepare for the changes, lack of sufficient structured support during the process, and lack of sufficient resources todesign and implement quality materials and tests were reported among the major concerns. In addition, the major areas FYEP instructors expressed need for professional development or support were categorized under the main headings of course design, classroom methodology, research and interpersonal skills. Furthermore, the results of the study revealed FYEP instructors' preferences for professional development activities. These were categorized under three major headings of type of professional development activities, nature of professional development activities and other areas. The researcher's conclusions include a list of suggested principles for initiating curricular change and three sample frameworks for professional development activities for FYEP. Keywords: Curricular change, educational change, Turkey, English language teaching, higher education, professional development, content based instruction, qualitative research IV

Summary:

ÖZ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE BİRİMİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DEĞİŞİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MESLEKİ GELİŞİM ÖNERİLERİ Uzel, F. Elif Doktora, İngiliz Dili Öğretimi Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Joshua Bear Mart 2002, 268 sayfa Bu nitel araştırma, Bilkent Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İngilizce Birimi öğretim programındaki değişim sürecinin değerlendirilmesi ve bu değişimle beraber öğretmenlerin gereksinim duydukları konularla ilgili mesleki gelişim önerileri saptamak amacıyla yürütülmüştür. Konu alınan kurumda daha önceden beceriye dayalı İngilizce öğretimi yapılmaktaydı; yeni öğretim programı içeriğe odaklı öğretim yaklaşımını benimseyerek, öğretmenlerin kurslarını bireysel olarak belirli bir içeriğe odaklayarak geliştirmelerini ve böylece dil becerileri ile içeriğin birleştirilmesini öngörmektedir. Bu çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu tekniğine dayanan birebir görüşmelerle toplanmıştır. Örneklem 15 İngilizce öğretmeni ve 8 yöneticiden oluşturulmuştur. Veriler betimsel veri analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre İngilizce Birimi öğretim elemanları sürdürülen öğretim programı değişikliğini büyük çoğunlukla olumlu olarak karşılamışlar; ancak yine de bazı konularda karşılaştıkları birtakım sıkıntıları ve/veya güçlükleridile getirmişlerdir. Yeni programın uygulanmasıyla ortaya çıkan zorluklar: artan iş yükü, yetersiz zaman, kaynak ve araç-gereç, değişimin aşamalarının açıkça belirtilmemesi ve değişim süreci boyunca yeterli mesleki desteğin sağlanmaması. Buna ek olarak, öğretmenlerin bu değişime ayak uydurabilmeleri için gereksinim duydukları bilgi ve beceriler de dört ana grupta değerlendirildi: kurs geliştirme, öğretim yöntemleri, araştırma teknikleri ve iletişim becerileri. Araştırma sonuçları ayrıca öğretmenlerin yararlı olarak gördükleri ve İngilizce Birimi'nde uygulanmasını istedikleri mesleki gelişim aktiviteleri de üç ana başlık altında ele alındı: mesleki gelişim aktivitelerinin özellikleri ve tipleri ile diğer alanlar. Araştırmanın sonuçları öğretim programı değişiminde dikkat edilmesi gereken noktaları ve örnek mesleki gelişim aktivitelerini özetler. Anahtar kelimeler: Öğretim programında değişim, eğitimde değişim, Türkiye, İngiliz dili eğitimi, yüksek öğretim, mesleki gelişim, içerik odaklı öğretim, nitel araştırma «S2SS&