Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An Assesment of the educational statistics courses with respect to certain student characteristics

Eğitim istatistiği dersinin belirli öğrenci özellikleri açısından değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 95924 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

m ABSTRACT AN ASSESSMENT OF THE EDUCATIONAL STATISTICS COURSES WITH RESPECT TO CERTAIN STUDENT CHARACTERISTICS Bâli (Çakkoğlu), Gaye Ph.D. Department of Educational Sciences Supervisor: Prof. Dr. Giray Berberoğlu June 2000, 139 pages The aims of this study are to assess the educational statistics courses through the students' perception of acquired skill and knowledge, attitude toward statistics, mathematics and learning styles and to find out the variables that predict perceived competency of students in statistics. In addition, it also intends to find out whether attitude toward statistics, attitude toward mathematics differ with respect to learning style chracteristics, universities and gender.IV In order to collect data, Attitude Toward Statistics (ATST) Scale, Skill Acquired in Statistics Course Scale (SASC), Attitude Toward Mathematics Scale (ATM) and Learning Style Inventory (LSI) were administered to 143 graduate students from faculties of education of four universities in Ankara. For analyzing the data, Principle Component Analysis, MANOVA, and Multiple Linear Regression were used. The results of the present study indicate that there is a great gap between emphases given to perceived importance and perceived competence of students in statistics. A significant difference was found between attitude toward mathematics and perceived dimensions of attitude toward statistics with respect to students' learning style characteristics, gender group, and universities. It is also found that the dimensions using statistics in research, impact of statistics on daily life, importance of statistics, learning style characteristics, universities and gender groups predict the perceived competency of students in statistics. Key Words: Teaching Statistics, Learning Styles.

Summary:

öz EĞİTİM İSTATİSTİĞİ DERSİNİN BELİRLİ ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bâli, (Çahkoğlu) Gaye Doktora, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Giray Berberoğlu Haziran, 2000, 139 sayfa Bu çalışmanın amacı eğitim istatistiği dersinin, öğrencilerin edinilmiş bilgi ve becerileri, istatistiğe ve matematiğe yönelik tutumları ve öğrenme stilleri açısından değerlendirilmesi ve hangi değişkenlerin öğrencilerin algılanan yeterlilik düzeyim açıkladığını araştırmasıdır. Aynı zamanda, istatistiğe yönelik ve matematiğe yönelik tutumların öğrenme stili özellikleri, üniversite ve cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği saptanmaya çalışılmıştır.VI Veri toplamak için, istatistiğe Yönelik Tutum ölçeği, İstatistik Dersinde Kazanılan Beceriler Anketi, Matematiğe Yönelik Tutum ölçeği ve öğrenme Stilleri Envanteri Ankara' daki dört farklı üniversitenin Eğitim Fakültesindeki 143 lisansüstü öğrenciye uygulanmıştır. Veri analizi için Temel Bileşenler Analizi, MANOVA ve Çoklu Regresyon Analizi uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, öğrencilerin algılarına göre, istatistik dersine ilişkin yeterlilik ile önem verme dereceleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Matematiğe yönelik tutum ile istatistiğe yönelik tutumun algılanan boyutlarının arasında öğrencilerin öğrenme stili özellikleri, üniversite ve cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark bulunmuştur. Aynı zamanda istatistiğin araştırmada kullanılması, istatistiğin günlük yaşama etkisi, istatistiğin önemi boyutları, öğrenme stili özellikleri, üniversiteler ve cinsiyetin algılanan yeterlilik düzeyini açıkladığı bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: İstatistik Öğretimi, öğrenme Stilleri.