Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An assessment of an on-line course environment based on the perceptionsof students and the instructor: A case study

Bir online ders ortamının öğrencilerin ve dersi veren öğretim üyesinin algılarına dayalı olarak değerlendirilmesi: Bir durum çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153457 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ASSESSMENT OF AN ON-LINE COURSE ENVIRONMENT BASED ON THE PERCEPTIONS OF STUDENTS AND THE INSTRUCTOR: A CASE STUDY GÜRBÜZ, Tarkan Ph D , Department of Computer Education and Instructional Technology Supervisor: Asst Prof Dr Soner YILDIRIM Co-Supervisor: Prof Dr M Yaşar ÖZDEN August 2004, 165 pages The purpose of this study was to explore the factors that contribute to online collaboration in a web-based course by investigating the impact and the potential of an online learning environment in terms of both the students' and instructor's perceptions about learner benefits, learner support, motivation, computer mediated communication, and group work A mixed methods case study design was employed to match the purpose of the study, thus a combination of components normally found in descriptive, case study and qualitative research was used to analyze the data The study was conducted in the context of "CSIT444-Online Web Design", an online course offered by the Institute of Distance Education of East Mediterranean University (EMU) in Turkish Republic of Northern Cyprus This course was designed and developed by the instructor working at the Department of Computer Education and Instructional Technology of the Middle East Technical University located in Ankara and carrying out the classes for this course as online for the students at EMU The participants were the instructor and 209 vocational education last year students, who participated in the course for three successive semesters, at ivthe School of Computing & Technology In order to explore the perceptions of the students, they were asked to complete a questionnaire at the end of the each semester ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz BÎR ÇEVRİMİÇİ DERS ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ALGILARINA DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI GÜRBÜZ, Tarkan Doktora, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd Doç Dr Soner YILDIRIM Ortak Tez Yöneticisi: Prof Dr M Yaşar ÖZDEN Ağustos 2004, 165 sayfa Bu çalışmanın amacı web tabanlı bir dersin çevrimiçi öğrenme ortamının öğrenciler ve öğretim üyesi üzerindeki etkilerinin öğrenci kazanımı, öğrenciye verilen destek, güdüleme, bilgisayara dayalı iletişim ve grup çalışması açısından incelenerek çevrimiçi dayanışmaya katkıda bulunan faktörleri araştırmaktır Bu çalışmada karma yöntemli bir durum çalışması deseninin çalışmanın amacına uygun olduğundan veri analizinde betimsel, niteliksel ve durum çalışmalarında bulunan bileşenlerin toplamı kullanılmıştır Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uzaktan Eğitim Enstitüsü aracılığıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi tarafından Ankara'dan DAÜ öğrencilerine web üzerinden verilmek üzere tasarlanmış ve geliştirilmiş olan CSIT444-Online Web Design" dersi bağlamında yürütülmüştür Katılımcılar, dersi veren öğretim üyesi ve bu dersi birbirini izleyen üç dönem boyunca alan 209 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek okulu son sınıf öğrencileridir vıÖğrencilere, algılarını araştırmak amacıyla, her dönem sonunda bir anket verilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.