Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

An assessment of pre-service teacher education in terms of preparing teacher candidates for teaching

Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarını mesleğe hazırlaması bakımından değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 345158 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the study was to investigate pre-service teacher education in Turkey in terms of preparing teacher candidates for teaching. Survey design was used and the sample included 1856 senior class teacher candidates from seven different teaching areas in seven colleges of education. Teacher Education Assessment Questionnaire (TEAQ) was prepared as the main data collection tool. To enrich the quantitative data and obtain more in-depth information, interviews were conducted with 43 teacher candidates. The quantitative data obtained from the questionnaire were analyzed using descriptive and inferential statistics based on the research questions. The content analysis was utilized for the analyses of the qualitative data. The findings suggested that teacher education was more adequate in terms of preparing teacher candidates for communicating with students and using instructional methods and techniques relatively to other skills. On the other hand, it was reported as being not much adequate with respect to preparing for communicating with parents and other staff at school, teaching students who need special education, and working under diverse conditions. The aspects of teacher education and teaching area were found to be the main factors/predictors of teacher candidates? assessment of their preparation. The problems mostly centered upon issues of teaching practices, social environment in faculties, theory-based lessons, and lack of guidance and follow-up. The teacher candidates made suggestions related to student admission to TE (using an ability exam), TE model/structure (continuous practice at schools belonging to each EF), and aspects of TE (practice-based lessons, emphasis more on communication skills, and starting practices earlier). Keywords: Pre-service teacher education, teacher education curricula, teacher candidates, teacher education assessment.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de hizmet öncesi öğretmen eğitimini öğretmen adaylarını öğretmenlik mesleğine hazırlaması açısından değerlendirmektir. Çalışmada tarama deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini yedi ayrı eğitim fakültesinin yedi farklı öğretmenlik programına kayıtlı olan 1856 son sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kullanılan Öğretmen Eğitimi Değerlendirme Anketi (ÖEDA) araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Ayrıca, nicel verileri desteklemek ve daha derinlemesine bilgi toplamak amacıyla görüşme formu kullanılarak 43 öğretmen adayı ile bireysel görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen nicel veriler betimsel ve çıkarımsal yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Görüşmeler ise içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmen eğitimi öğrencilerle iletişim kurma, öğretim yöntem ve teknikleri kullanma gibi öğretmenlik becerilerini öğretmen adaylarına kazandırma konusunda diğer becerilere göre daha yeterlidir. Ancak, velilerle ve okuldaki diğer çalışanlarla iletişim kurma, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerle çalışabilme ya da farklı koşullarda öğretmenlik yapabilme konularında öğretmen adaylarını mesleğe yeteri kadar hazırlamamaktadır. Ayrıca öğretmen eğitiminin temel boyutlarının ve öğretmenlik alanlarının öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanma ile ilgili değerlendirmelerini etkilediği görülmüştür. Belirtilen temel problemler daha çok öğretmenlik uygulamalarındaki aksaklıklar, sosyal imkânların/ortamın yetersizliği, teori/kuram ağırlıklı dersler ve yeterli yönlendirme ve izleme yapılmaması etrafında toplanmaktadır. Son olarak, öğretmen adayları öğretmen eğitimine öğrencilerin seçilmesine (yetenek testlerinin kullanılması), öğretmen eğitiminde kullanılabilecek olası modele (her fakülteye bağlı uygulama okullarında sürekli okul deneyimi) ve öğretmen eğitiminin temel boyutlarına (uygulama ağırlıklı dersler, iletişim becerilerine daha fazla vurgu yapılması ve öğretmenlik deneyiminin daha erken dönemde başlaması) ilişkin önerilerde bulunmuşlardır. Anahtar Kelimeler: Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, öğretmen eğitimi programları, öğretmen adayları, öğretmen eğitimini değerlendirme.