Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

An assessment of the architectural representation process within the computational design environment

Mimari temsil sürecinin sayısal tasarım ortamında bir değerlendirmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 172281 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ASSESSMENT OF THE ARCHITECTURAL REPRESENTATION PROCESS WITHIN THE COMPUTATIONAL DESIGN ENVIRONMENT Uçar, Başak M. Arch., Department of Architecture Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Zeynep Mennan January 2006, 112 pages With the introduction of a computational design environment, architectural design and representation processes witness a radical transition from the analog to the digital medium, that may be asserted to initiate a paradigm shift affecting both. In this new design environment, extending the instrumentality of computer-aided processes to the generative use of computational tools and procedures, architectural design and representation processes are subject to mutual alterations, challenged with computational design strategies such as parametric design, associative geometry, generative diagrams, scripting and algorithmic procedures. Computational design approaches proceed with the definition of a mathematical model based on the numeric definition of relations and equations, substituting the conventional visual/orthographic representation. This thesis aims to inquire the outcomes of assuming non-visual/numeric representation as a strategy in the therefore redefined process of architectural representation. Through the generative logic embedded in the mathematical model, attention shifts from form to process. This emphasis on process rather than the formal outcome, aids the experimentation of a desired indeterminacy, coming forth in dynamic, non-linear ivdesign processes, blurring the boundaries between different phases of design, and of representation. The intentional search for a generative design process liberated from the visual/formal determinism of the conventional design approach, initiates a conscious delay in the definition of form, and thus of visual representation. The thesis discusses the potentials presented by generative mathematical models defined with the aid of computational design tools, and the ways in which they alter and inform architectural design and representation. Keywords: Architectural representation, computational design, orthographic set, numeric set, mathematical model.

Summary:

ÖZ MİMARİ TEMSİL SÜRECİNİN SAYISAL TASARIM ORTAMINDA BİR DEĞERLENDİRMESİ Uçar, Başak Yüksek Lisans, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Zeynep Mennan Ocak 2006, 112 sayfa Sayısal tasarım ortamına geçiş ile birlikte, analogdan sayısala doğru bir paradigma değişimi, gerek mimari tasarım, gerekse mimari temsil süreçlerini etkilemektedir. Bilgisayar destekli süreçlerin araçsallığını sayısal araç ve yöntemlerin üretken kullanımına genişleten bu yeni tasarım ortamında, mimari tasarım ve temsil süreçleri, parametrik tasarım, yeni geometriler, üretken diyagramlar ve algoritmik yöntem ve yazılımların desteklediği karşılıklı dönüşümler geçirmektedir. Sayısal tasarım yaklaşımları, konvansiyonel görsel/ortografik temsilin yerine geçen, ve ilişkilerin sayısal tanımlarına dayanan matematiksel bir model tanımlarlar. Bu tez görsel olmayan/sayısal temsilin bir strateji olarak kabulünü, ve böylelikle yeniden tanımlanan mimari temsil sürecinin çıkarımlarını sorgulamayı amaçlamaktadır. Matematiksel modelin içerdiği üretken mantık dolayısıyla, dikkat biçimden sürece kaymaktadır. Dinamik ve doğrusal olmayan tasarım süreçlerinde ortaya çıkan bu vurgu, biçimsel belirleyicilikten uzaklaştırıp, belirsizliğin deneyimlenmesine yardımcı olurken, tasarım ve temsilin farklı aşamaları arasındaki sınırlan da bulanıklaştırmaktadır. Konvansiyonel tasarım yaklaşımlarındaki görsel/biçimsel belirleyicilikten hafifleyen üretken bir tasarım süreci, istemli olarak biçimsel tanımı, vive dolayısıyla görsel temsili ertelemektedir. Bu tez, sayısal tasarım araçlarının yardımı ile tanımlanan üretken matematiksel modellerin mimari tasarım ve temsil süreçlerine getirdiği olanak ve değişimleri tartışmaktadır. Anahtar sözcükler: Mimari temsil, sayısal tasarım, ortografik set, sayısal set, matematiksel model. vii