Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

An assessment of the professional development needs of English language instructors working at a state university

Bir devlet üniversitesinde çalışan İngilizce dili okutmanlarının mesleki gelişim ihtiyaçlarının değerlendirmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 277650 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main purpose of this study was to assess the professional development needs of the English language instructors working at a state university in Istanbul. Ninety-two instructors teaching preparatory classes constituted the population of the study. Within that needs assessment, the instructors? perceptions of professional development, the most common professional development activities instructors practice, factors that hindered instructors from attending professional development activities, the most difficult skill to teach and assess, the areas of teaching English where instructors needed a professional development program, and the instructors? preferences for delivery methods and formats of the professional development programs were identified. This study also examined the role of years of teaching experience, workload of the instructors, department the instructors graduated, and instructors? perceptions of professional development programs in predicting the professional development needs of the instructors.Findings indicated that participants had positive perceptions of professional development. The most common professional development activity type was found to be ?Sharing experiences with colleagues.? The most important factor which hindered participants from attending professional development activities was determined as ?inconvenient date/time.? The most difficult skill to teach and to assess was reported as ?Writing.? It was found out that the area where the degree of need was the highest was ?New theories and practices of English language teaching.? Most of the participants reported that they preferred professional development activities to be optional workshops at their own institutions. A trainer or an expert from an outside institution was the most preferred speaker type. Findings also showed that instructors preferred sessions which took up to 60 minutes, held on weekday mornings once a month. The result of the regression analyses indicated that only years of teaching experience was significant in predicting professional development needs of the instructors. Years of teaching experience was negatively correlated with the needs indicating that as the teachers got more experience, their degree of professional development needs decreased.Key words: Professional development, teacher training, needs assessment, English language teaching.

Summary:

Bu çalışmanın ana amacı, İstanbul'daki bir devlet üniversitesinde çalışan İngilizce dili okutmanlarının mesleki gelişimlerindeki ihtiyaçlarını değerlendirmektir. Çalışmanın evrenini bu üniversitenin hazırlık okulunda çalışan 92 okutman oluşturmaktadır. Bu ihtiyaç değerlendirmesi çerçevesinde okutmanların mesleki gelişimle ilgili algıları, en sık katıldıkları mesleki gelişim aktiviteleri, mesleki gelişim aktivitelerine katılımlarını engelleyen faktörler, öğretimi ve değerlendirilmesi en zor olan beceri, İngilizce öğretiminde mesleki gelişime ihtiyaç duyulan alanlar ve okutmanların mesleki gelişim programlarında tercih ettikleri sunum yöntemleri ve biçimleri saptanmıştır. Bu çalışma amacı, ayni zamanda okutmanların tecrübelerinin, iş yüklerinin, mezun oldukları bölümlerin ve mesleki gelişim algılarının, mesleki gelişim ihtiyaçlarını öngörmedeki rolünün incelenmesidir.Sonuçlar göstermiştir ki katılımcıların mesleki gelişim algıları pozitiftir. En yayın mesleki gelişim aktivitesi ?meslektaşlarla deneyimleri paylaşmak? olarak tespit edilmiştir. Mesleki gelişim aktivitelerine katılımı engelleyen en önemli faktör ?uygun olmayan tarih/zaman? olarak bulunmuştur. Öğretilmesi ve değerlendirmesi en zor becerinin ?Yazma? becerisi olduğu tespit edilmiştir. Mesleki gelişim ihtiyaç derecesinin en yüksek olduğu alan ise ?İngilizce dil öğretiminde yeni teori ve uygulamalar? olduğu saptanmıştır. Katılımcılar, mesleki gelişim aktivitelerinin kendi çalıştıkları kurumlarda, isteğe bağlı olarak ve atölye çalışması şeklinde olmasını tercih etmişlerdir. Farklı bir kurumdan gelen öğretmen yetiştiricisi ya da uzman tercih edilen konuşmacı olmuştur. Katılımcılar, 60 dakikaya kadar olan, ayda bir ve hafta içi sabahları düzenlenen aktiviteleri tercih etmişlerdir. Çoklu regresyon analizi sonucunda sadece tecrübenin mesleki gelişim ihtiyaçlarını öngörmede anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Tecrübenin mesleki gelişim ihtiyacı ile ters orantılı oldugu saptanmıştır. Tecrübe arttıkça, mesleki gelişim ihtiyaçları azalmaktadır.Anahtar Kelimeler: Mesleki gelişim, öğretmen gelişimi, ihtiyaç analizi, İngilizce dil eğitimi