Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı

An assessment of the relationship between the local site effects and the distribution of damage in the city of Yalova (Turkey) during 17 august 1999 İzmi̇t earthquake.

Yerel zemin etkilerinin, 17 Ağustos 1999 İzmit depremi sonucu Yalova ili merkezinde meydana gelen hasar dağılımına etkisinin araştırılması.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416591 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The relationship between the local site effects and the damage distribution at the City Centre of Yalova after 1999 İzmit earthquake is investigated. The spatial distribution of building damage is presented by compiling the damage statistics reported after the event. It is observed that structural damage at the coastal areas and the ridges were limited. The most severe damage, however, was observed on Hacımehmet Basin and on the west side of Bağlarbaşı Quarter. Peak ground acceleration during the earthquake is estimated by available ground motion estimation equations. Then, liquefaction evaluations are conducted for the available borehole data. It is concluded that, some deposits of the coastal areas with variable thickness have liquefaction potential. Finally, liquefaction potential map of the site in terms of liquefiable thickness is prepared. It is shown that the frequency of collapsed buildings near the boreholes with a liquefiable layer thicker than 2 m is limited. The relationship between the spatial distribution of collapsed buildings and the local site effects are investigated by one-dimensional non-linear site-response analyses, including response of liquefying layers. Idealized profiles are analysed with five selected and scaled ground motion records. The computed spectral accelerations and spectral amplification ratios are presented. One-dimensional site-response simulations showed that the liquefaction can reduce the spectral amplitudes by a factor about 2.5 in the range of periods from 0.3 s to 0.4 s. This result is consistent with the observed building damage in the City. However, intensity of damage at Hacımehmet Plain cannot be explained with one-dimensional analyses. It is considered that two-dimensional response of the basin might have a prevalent contribution to the seismic demand in this area.

Summary:

Bu çalışmada, yerel zemin etkilerinin, 17 Ağustos 1999 İzmit depremi sonucu Yalova İl Merkezinde meydana gelen hasar dağılımına etkisi araştırılmıştır. Deprem sonucu meydana gelen bina hasarının dağılımı, bina hasar istatistikleri işlenerek elde edilmiştir. Bunun sonucunda, kıyı bölgesinde sınırlı hasar gözlenirken, Hacımehmet Ovası ile Bağlarbaşı Mahallesinin batısında hasarın yoğunlaştığı görülmüştür. Yer hareketi tahmin denklemleri kullanılarak, 1999 İzmit depremi için maksimum yer ivmesi tahmin edilmiştir. 1999 İzmit depremi parametreleri kullanılarak çalışma sahasında sıvılaşma potansiyeli değerlendirmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, saha için sıvılaşma potansiyeli haritası hazırlanmıştır. Kıyı bölgesindeki kuyulardaki katmanların, farklı kalınlıklarda sıvılaşma potansiyeli olduğu, bunun dışında kalan alanlarda sıvılaşma potansiyeli bulunmadığı tespit edilmiştir. Hasar dağılımı ile sıvılaşma potansiyeli haritasının karşılaştırılması ile 2 m'den daha fazla kalınlıkta, sıvılaşan katman bulunan sondaj kuyularına yakın noktada bina hasarının olmadığı gözlenmiştir. Hasar dağılımının yerel zemin etkileri ile ilişkisini açıklayabilmek için, sıvılaşma etkilerinin dâhil edildiği bir-boyutlu saha tepki analizleri gerçekleştirilmiştir. Bunun için sahanın idealize edilmiş zemin profilleri, seçilen ve ölçeklenen beş ayrı yer hareketi kaydı için analiz edilmiştir. Sonuçlar, her bir deprem kaydı için spektral ivme ve spektral ivme büyütmesi grafiği ile gösterilmiştir. Bir-boyutlu saha tepkisi simülasyonları, sıvılaşmanın 0,3 s ile 0,4 s periyotları arasında spektral genliklerde 1/2,5 oranında azalmaya yol açabileceğini göstermiştir. Ancak Hacımehmet Ovası ile Bağlarbaşı Mahallesinin batısında gözlemlenen hasar yoğunluğu, bir boyutlu analizlerle açıklanamamaktadır. Burada iki boyutlu basen tepkisinin sismik talep üzerinde hakim bir katkısının olduğu düşünülmektedir.