Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişsel Bilim Anabilim Dalı

An assessment of the status of the multiple realizability thesis in cognitive science

Çoklu gerçekleşim tezinin bilişsel bilimdeki konumununun bir değerlendmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 291687 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

It has been argued that there are physically different ways of instantiatingmental properties, the nature of which is the subject matter of cognitive science. Thisclaim has been known as the Multiple Realizability Thesis (MRT). It has beensuggested that the MRT shows that a reduction of mental properties to physicalproperties is impossible, as there cannot be one-to-one correspondences of mentalproperties to the properties of the brain. Moreover, it has been argued that the latterpoint shows that physical explanations are not relevant to the explanations ofcognitive science, as they would lack the generality of psychological explanations.This thesis will try to explain from which assumptions of a traditionalcognitive science perspective the MRT follows. It will also discuss several responsesthat have been introduced against both the MRT and the anti-reductionist conclusionsthat are assumed to follow from it. The responses include a challenge to the scientificstatus of cognitive science. According to this challenge, the MRT entails that thesubject matter of cognitive science, namely mental properties, lack a similarity in thephysical level, hence an instance of a mental property is not informative aboutanother instance.While discussing these theories, a revision of the MRT will be proposed.According to this revision, the MRT is compatible with the assumption that therecould be an underlying similarity between different physical realizers of a givenmental property. It will be argued that by means of this revision, both the challengeto the scientific status of cognitive science, and the argument for the irrelevance ofphysical explanations will fail.

Summary:

Doğası, bilişsel bilimin çalışma alanını oluşturan zihinsel özelliklerin ortayaçıkması için çeşitli fiziksel yollar olduğu iddia edilmektedir. Bu iddia, ÇokluGerçekleşim Tezi (ÇGT) olarak bilinmektedir. ÇGT'nin, zihinsel özelliklerin fizikselözelliklere indirgenemeyeceğini gösterdiği söylenmektedir. Çünkü, ÇGT'ye göre,zihinsel özelliklerin beyinde birebir fiziksel karşılıkları yoktur. Dahası, bu en sonbahsedilen noktadan dolayı, bilişsel bilimde fiziksel açıklamaların yeri olmayacaktır,çünkü sözü edilen fiziksel açıklamalar, psikolojik açıklamaların sahip olduğu genelgeçerliközelliğinden yoksundurlar.Bu tez, ÇGT'nin, geleneksel bilişsel bilim bakış açısının getirdiği hangivarsayımlardan türediğini açıklamaya çalışmaktadır. Ayrıca, hem ÇGT'ye, hem deondan türetilen indirgemecilik karşıtı sonuçlara cevap olarak sunulmuş çeşitliiddialar da tartışılmaktadır. Bunlar arasında, bilişsel bilimin bilimsel konumunusorgulayan bir iddiaya da yer verilmektedir. Bu iddiya göre, ÇGT, bilişsel biliminçalışma alanını oluşturan zihinsel özelliklerin, fiziksel açıdan bir benzerliktaşımadığını göstermektedir. Bu da, aynı zihinsel özelliğin çeşitli örneklerininbirbirleri hakkında bilgi verememesine neden olmaktadır.Bu iddialar tartışılırken, ÇGT'nin bir revizyonu sunulmaktadır. Bu revizyonagöre, ÇGT, bir zihinsel özelliğin çeşitli gerçekleştiricilerin birbirine fiziksel açıdanbir noktaya kadar benzerlik gösterebilecekleri varsayımı ile tutarlıdır. Sözü geçenrevizyona göre, hem bilişsel bilimin bilimsel konumuna olan itirazın, hem de bilişselbilimde fiziksel açıklamalarının yeri olmadığı iddiasının geçerli olmadığıgösterilmektedir.