Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Restorasyon Bilim Dalı

An assessment on conservation activities in Bursa, focusing on conservation council decisions 1955-2012

Bursa'daki koruma faaliyetlerinin koruma kurul kararları odaklı değerlendirilmesi 1955-2012

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 415540 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Theoretical, legal and organizational processes in conservation have been widely studied by scholars; however, conservation activities -such as listing procedures and applied conservation plan together with restoration projects- in Turkey are poorly documented and published. There are not enough inventories of any kind and literature, such as periodicals on conservation and restoration work, remain mostly inadequate in defining the practical processes of architectural and urban conservation. This lack of information makes it difficult to evaluate restoration projects and determine their shortcomings from which lessons could be learned. Among numerous historic towns in Turkey, Bursa comes out as a town where conscious decisions were made to preserve its cultural heritage since midth of the 19th century, while being inhabited since 2nd century BC and becoming the first capital city of Ottoman Empire. Governors, mayors and various local institutions emerge as having a sustained positive influence of conservation decisions. However, as yet, neither a holistic research nor an interpretation exists concerning the conservation activities and the driving forces behind those decisions made in Bursa. In this concept, the aim of this research is to analyze and evaluate conservation decisions taken by the Conservation Councils (GEEAYK, TKTVKYK and BKTVKBK) and their applications in the historic town of Bursa, since 1955. Thereby, chronological classification of urban conservation activities as well as roles of changing legislations and local authorities in applications have been studied, in order to assess the conservation history in Bursa.. It is aimed that the results of this dissertation will contribute to form the basis of future proper decisions and applications for the conservation and sustainability of cultural heritage in Bursa, as being accepted as one of the UNESCO World Heritage Sites recently. Keywords: Conservation History, Conservation Implementations, Conservation Council's Decisions, Ottoman City, Bursa.

Summary:

Korumada teorik, yasal ve örgütlenmesel süreç araştırmacılar tarafından yaygın bir şekilde çalışılmıştır; ancak, Türkiye'deki koruma faaliyetlerinin-tescil uygulamaları ve koruma imar planı ile beraber restorasyon projeleri- belgeleme ve yayınlanması yetersizdir. Herhangi bir envanter bulunmadığı gibi koruma ve restorasyon faaliyetleri hakkında sürekli yayınlarda mimari ve kentsel korumanın uygulama süreçlerini tariflemekte yetersizdir. Bu bilgi eksikliği restorasyon projelerini değerlendirmeyi ve eksikliklerinden ders çıkarabilmeyi zorlaştırmaktadır. Türkiye'deki pekçok tarihi kent içerisinde Bursa, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti ve 19. yüzyıldan beri kültürel mirasını koruma bilinciyle kararlar alan bir şehir olarak öne çıkmaktadır. Belediye başkanları gibi yerel yöneticiler ve farklı kurumlar koruma kararlarında olumlu etki bırakmışlardır. Yine de koruma faaliyetleri ve Bursa'da alınan kararların sebepleri üzerine bir bütüncül çalışma ya da yorum bulunmamaktadır. Böylesi bir durumda, bu araştırmanın amacı tarihi şehir Bursa'da Koruma Kurulları'nın (GEEAYK, TKTVKYK ve BKTVKBK) aldığı koruma karar ve uygulamalarının saptanması, analizi ve değerlendirmesini yapmaktır. Böylece, Bursa'da koruma faaliyetlerinin kronolojik bir sınıflandırması yapılarak 19. yüzyıldan itibaren şehrin koruma tarihinin -ancak son 60 sene üzerine odaklanarak- bir tarifinin yanı sıra değişen yasal düzenlemeler ve yerel yönetimlerin uygulamalardaki etkisi ortaya koyulmakadır. Ayrıca, bu araştırmadan elde edilen sonuçların, yakın zamanda UNESCO Dünya Miras Alanları'ndan biri olarak seçilen Bursa'nın kültürel mirasının sürdürülebilirliği için gelecekteki kararlara ve uygulamalara katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Koruma Tarihi, Koruma Uygulamaları, Koruma Kurul Kararları, Osmanlı Şehri, Bursa.