Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An Asssessment of school administrators, teachers and instructional technology specialists perceptions of the use of school portal

Okul yöneticileri, öğretmenler, ve öğretim teknolojisi uzmanlarının okul portaline ilişkin algılarının değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105155 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ASSESSMENT OF SCHOOL ADMINISTRATORS', TEACHERS' AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY SPECIALISTS' PERCEPTIONS OF THE USE OF SCHOOL PORTAL Seçmeler, Bilge M.S., Educational Sciences Supervisor: Assoc. Prof Dr. Ali Yıldırım December 2001, 96 pages The purpose of this qualitative study was to assess various aspects of School Portal through the perceptions of school administrators, teachers, and instructional technology specialists from schools, universitiçs, and network firms. The sample of this study consisted of 4 teachers, 4 administrators, 4 instructional technology specialists from selected schools that had been started school portal applications, 4 instructional technology specialists from universities and from a network firm. In addition, 87 teachers and 19 administrators from a group of TED (Türk Eğitim Derneği) Schools participated in the study through a questionnaire. The data, gathered through interviews and open-ended questions in the mquestionnaire, were analyzed through the process of coding and categorising to identify the themes relevant to research questions. The results provided evidence that there were different conceptions of School Portal among the participants of the study. However, there were common perspectives about the process of setting up a School Portal and the potential use of a School Portal. The results also provided evidence that the potential use of a School Portal in schools has two dimensions: administrative and instructional. Instructional use of a School Portal is known less than the administrative use of a School Portal. The results show that this problem about its potential use is based on lack of planning while integrating a School Portal into an instructional process. Keywords: School Portal, Technology Planning IV

Summary:

öz OKUL YÖNETİCİLERİ, ÖĞRETMENLER VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ UZMANLARININ OKUL PORTALİNE İLİŞKİN ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeler, Bilge Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Ali Yıldırım Aralık 2001, 96 Sayfa Bu çalışmanın amacı okul yöneticileri, öğretmenler ve öğretim teknolojisi uzmanlarının bir Okul Portalının kullanımına ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmanın örneklemi, bir Okul Portalına sahip 4 okuldan; 4 öğretmen, 4 yönetici ve üniversitelerden ve bir bilgisayar-network uygulamaları şirketinden 4 öğretim teknolojisi uzmanı, 9 TED Kolejinden ise 87 öğretmen ve 19 yöneticiden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formları ve adapte edilen bir anket kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler araştırma sorulan çerçevesinde temaları belirlemek amacıyla kodlama ve kategorilere ayırma işlemleri yapılarak analiz edilmiştir.Araştırmanın verileri bir Okul Portalının kurulması ve kullammına ilişkin genel temalar ortaya koymuştur. Bunun yanısıra bir Okul Portalının kapsamına ilişkin de farklı tanımlan ortaya çıkarmıştır. Bulgular bir Okul Portalının kullanımında iki boyutun (okul yönetimi ve öğretim) yer aldığını ortaya koymuştur. Okullarda bir Okul Portalının yönetim sürecinde kullanımına ilişkin çalışmaların daha ağırlıklı olarak yürütüldüğü ve öğretim sürecindeki kullammına ilişkin çalışmaların çok daha yeni olduğunu ortaya çıkarmıştır. Anahtar Kelimeler: Okul Portalı, Teknoloji Planlaması vı