Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı

An attempt to define nothingness and a philosophical analysis of the ultimate why question: Why is there something rather than nothing?

Hiçliği tanımlama denemesi ve en temel neden sorusunun neden hiçlik değil de bir şeyler var felsefi bir analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321206 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main objective of this study is to make a comprehensive analysis of the question ?Why is there something rather than nothing??, which is one of the major questions of metaphysics, and to find a plausible answer at the end, if it is possible. To begin this analysis, a clarification of what we understand by this question is needed first. For the clarification, a definition of `nothingness? will be sought. Afterwards, the motivation for us to ask this question, the significance of it, and the content of it will be investigated. This investigation will help us concentrate on and discuss within the framework of causation and necessity our understanding of ?contingent beings? and ?nothingness?. Two main approaches sought to answer this question till now are by theists and physicists. Those approaches will be discussed and compared. And at the end of the comparative analysis of these two approaches, a metaphysical approach which will be a layer of them will be sought.

Summary:

Bu çalışmanın temel amacı metafiziğin başlıca sorularından birisi olan ?Neden hiçlik değil de bir şey var?? sorusunun detaylı bir analizini yapmak ve mümkünse sonunda bir cevap bulmaktır. Bu analize başlamak için, ilk olarak, bu sorudan ne anlaşıldığının bir açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bunu başarmak için, `hiçlik' kavramının bir tanımı aranacaktır. Sonrasında, bu soruyu sormamızdaki etken, onun önemi ve içeriği sorgulanacaktır. Bu sorgulama bize nedensellik ve zorunluluk çerçevesinde ?olanaklı varlıklar? ve ?hiçlik? anlayışlarımız üzerine konsantre olmamıza ve tartışmamıza yardımcı olacaktır. Teistler ve fizikçiler tarafından olmak üzere, şu ana kadar iki temel yaklaşım bu soruya cevap bulma arayışına girmişlerdir. Bu yaklaşımlar tartışılacak ve karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırmalı analizin sonucunda, onlara temel olacak metafiziksel bir yaklaşım aranacaktır.